Doplacení pojistného na důchodové pojištění účastníkem důchodového spoření

Dne 1. 1. 2016 nabyl účinnosti zákon č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, kterým byla ze zákona ukončena účast na důchodovém spoření všem jeho účastníkům. Uvedený zákon poskytuje účastníkům důchodového spoření možnost, aby si individuálně doplatili pojistné na důchodové pojištění, a tím v budoucnu získali vyšší procentní výměru starobního důchodu.

Stávající úprava postupů pro výpočet starobního důchodu z důchodového pojištění za dobu účasti na důchodovém spoření se nemění (za každý celý rok doby důchodového pojištění se započítává pro výpočet procentní výměry starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu, zatímco za každý celý rok doby účasti na důchodovém pojištění, která se kryje s dobou účasti na důchodovém spoření, se započítává pouze 1,2 % výpočtového základu).

Účastník důchodového spoření, který bude chtít zaplatit doplatek pojistného na důchodové pojištění (musí jít přitom o doplatek za celou dobu účasti na důchodovém spoření před rokem 2016), je povinen ve lhůtě do 30. 6. 2017 na tiskopisu vydaném ČSSZ požádat OSSZ, v jejímž územním obvodu má trvalý pobyt, o sdělení výše tohoto doplatku. U žádostí podaných před 1. 1. 2017 se za den obdržení této žádosti považuje tento den, tj. 1. 1. 2017. OSSZ je povinna do 90 dnů ode dne obdržení žádosti písemně účastníkovi sdělit výši doplatku pojistného na důchodové pojištění a lhůtu a způsob zaplacení tohoto doplatku. Doplatek pojistného na důchodové pojištění lze zaplatit nejpozději do 29. 12. 2017 (za den platby pojistného se přitom považuje den, kdy byla platba připsána na účet ČSSZ nebo složena v hotovosti do pokladny OSSZ, přičemž je třeba počítat s omezením pokladních hodin na pokladnách OSSZ v závěru kalendářního roku).

V případě zaměstnanců bude doplatek činit zpravidla 60 % z pojistného na důchodové spoření, které bylo plátcem pojistného na důchodové spoření odvedeno, u OSVČ 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za kalendářní roky, v nichž aspoň po část roku byla účastna důchodového spoření, a v této době trval výkon samostatné výdělečné činnosti, ze které mělo být zaplaceno pojistné na důchodové pojištění, a u osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění 3 % z úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za kalendářní měsíce, v nichž trvala účast na důchodovém spoření, z nichž bylo zaplaceno pojistné na důchodové pojištění. Za zaměstnance se pro účely výše uvedeného zákona považují také vojáci z povolání a příslušníci bezpečnostních sborů (Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Celní správa ČR atd.).

Pokud účastník důchodového spoření zaplatí doplatek pojistného na důchodové pojištění způsobem popsaným výše, procentní výměra jeho důchodu bude stanovena, jako by účastníkem důchodového spoření nikdy nebyl. Sníženou procentní výměru starobního důchodu s datem přiznání spadajícím do období let 2016 a 2017, která byla stanovena s ohledem na důchodové spoření, tak bude možné po doplacení pojistného zvýšit na 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok pojištění, a to na žádost důchodce; u starobních důchodů přiznávaných po doplacení pojistného bude procentní výměra stanovena již ve výši 1,5 % výpočtového základu za každý získaný rok doby pojištění (tj. bez žádosti). Nebude-li pojistné doplaceno, bude procentní výměra starobního důchodu stanovena ve snížené výši.

Pro úplnost uvádíme, že penzijní společnosti byly povinny zaslat všem účastníkům důchodového spoření oznámení o postupu při ukončení důchodového spoření a účastníci důchodového spoření byli povinni sdělit penzijní společnosti do 30. 9. 2016 své jméno, rodné číslo (datum narození) a zvolený způsob vyplacení prostředků účastníka. Následně dnem 15. 10. 2016 započaly penzijní společnosti s vyplácením prostředků účastníků, které ukončí nejpozději do dne 31. 12. 2016.