Vymáhání a právní zajištění pohledávek

Vymáhání a právní zajištění pohledávek

Ve smyslu zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v platném znění, mají poplatníci pojistného povinnost odvádět na účet příslušné správy sociálního zabezpečení pojistné. Pojistné se považuje za uhrazené dnem, kdy je připsáno na účet správy sociálního zabezpečení (§ 19 citovaného zákona).

Pokud není pojistné uhrazeno včas nebo ve správné výši, vzniká dluh na pojistném a z něj je počítáno i příslušné penále, které má poplatník pojistného povinnost hradit (§ 20 citovaného zákona).

Vzniklý dluh na pojistném a penále správa sociálního zabezpečení vyčíslí a vykvalifikuje odpovídajícím titulem (platební výměr, výkaz nedoplatků), který je zaslán plátci pojistného – dlužníkovi k úhradě. Jestliže dlužník svůj dluh neuhradí je následně přistupováno k vymáhání této pohledávky, a to cestou správní exekuce nebo předáním návrhu na výkon rozhodnutí soudnímu exekutorovi.

Vzniklý dluh na pojistném a penále může dlužník řešit i formou splátek (§ 20a citovaného zákona).

 

Penále

Jestliže nebylo pojistné zaplaceno ve stanovené lhůtě anebo bylo zaplaceno v nižší částce, než ve které mělo být zaplaceno, je plátce pojistného povinen platit penále.

Penále činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá.

 • Osoba samostatně výdělečně činná neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, kdy nevykonává samostatnou výdělečnou činnost.
 • Osoba dobrovolně účastná důchodového pojištění neplatí penále z dlužného pojistného za dobu dobrovolné účasti na tomto pojištění.
 • Zaměstnavatel, neplatí penále z dlužného pojistného za dobu, po kterou se již nepovažuje za zaměstnavatele pro účely zákona o pojistném.
 • Penále se dále neplatí:
  • za dobu ode dne následujícího po dni vydání platebního výměru do dne předcházejícímu dni jeho vykonatelnosti, pokud dlužné pojistné bylo zaplaceno do dne vykonatelnosti platebního výměru,
  • za dobu ode dne zahájení insolvenčního řízení za předpokladu, že je následně insolvenčním soudem vydáno usnesení o úpadku, do dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým insolvenční řízení končí,
  • za dobu od právní moci rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu do dne právní moci rozhodnutí soudu, kterým reorganizace končí,
  • za dobu od vstupu plátce pojistného do likvidace,
  • za dobu od právní moci usnesení soudu, jímž byl zamítnut insolvenční návrh proto, že majetek plátce pojistného nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo kterým byl zrušen konkurz po zjištění soudu, že majetek plátce pojistného je zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů,
  • jestliže byla podána kasační stížnost proti rozhodnutí krajského soudu, kterým bylo zrušeno rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o povinnosti zaplatit pojistné, za dobu ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí krajského soudu, do osmého dne po dni nabytí právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti, bylo-li toto dlužné pojistné zaplaceno do tohoto dne,
  • penále se nepočítá z částky náhrady mzdy, o kterou bylo kráceno pojistné, a to až do dne předcházejícímu dni, kdy se stal vykonatelným platební výměr, kterým bylo dlužné pojistné z tohoto důvodu předepsáno k úhradě,
  • jestliže pojistné bylo zaplaceno na účet cizozemského nositele pojištění namísto příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) a plátce pojistného uhradí dlužné pojistné do 8 dnů po zjištění, že měl pojistné zaplatit OSSZ (PSSZ, MSSZ). Za den tohoto zjištění se přitom považuje den, ve kterém mu OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno) písemně oznámila číslo účtu, na který mají být platby pojistného zasílány.

Penále v nižší výši (0,025 % z dlužné částky za každý kalendářní den ve kterém dluh na pojistném trvá) se platí z dlužného pojistného, na které bylo povoleno jeho placení ve splátkách.

Plátce pojistného si v případě dlužného penále může požádat o jeho prominutí. Promíjení penále je upraveno v ustanovení § 104ch zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dále ve vyhlášce Ministerstva práce
a sociálních věcí č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o prominutí penále spolu s vyplněným „Čestným prohlášením“ se podává vždy u příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno). O prominutí penále, jehož výše nepřesahuje 200.000 Kč, rozhoduje OSSZ (PSSZ, MSSZ Brno), o prominutí penále, jehož výše přesahuje 200.000 Kč, avšak nepřesahuje 1,000,000 Kč, rozhoduje ČSSZ, o prominutí penále, jehož částka přesahuje 1.000.000 Kč, rozhoduje MPSV. Na prominutí penále není právní nárok, na rozhodování o promíjení penále se nevztahuje správní řád. O žádosti o prominutí penále mohou správy sociálního zabezpečení rozhodovat pouze za předpokladu plné úhrady dluhu na pojistném.

V průběhu roku 2014 nabyla účinnosti nově přijatá nařízení Komise (EU), dle kterých je možné veřejnou podporu „de minimis“ poskytovat v níže uvedených oblastech. Promíjení penále, resp. poskytování podpory „de minimis“ (podpory malého rozsahu), je v současné době prováděno dle níže uvedených nařízení Komise (EU):

 1. Dle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 je možné poskytnout podporu de minimis ve tříletém stanoveném období až do výše 200 000 EUR. Dle stejného Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 je možné poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 100 000 EUR v odvětví silniční nákladní dopravy pro cizí potřebu.
 2.  Dle Nařízení Komise (EU) č. 1408/2013 je možné poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 15 000 EUR v  odvětví prvovýroby zemědělských produktů.
 3. Dle Nařízení Komise (EU) č. 717/2014 je možné poskytnout podporu de minimis ve stanoveném tříletém období až do výše 30 000 EUR v odvětví rybolovu a akvakultury.

 

 

Splátky

Podmínky pro možnost povolení splátek jsou stanoveny v § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Na písemnou žádost plátce pojistného může příslušná okresní správa sociálního zabezpečení povolit placení dlužného pojistného a penále ve splátkách. Splátky lze povolit zvlášť na pojistné a zvlášť na penále.

Dobu splácení dluhu stanoví příslušná správa sociálního zabezpečení na základě návrhu plátce pojistného; tato doba nesmí přesáhnout 36 měsíců.

 

Aktualizováno v únoru 2015