Řízení a rozhodování

V řízení ve věcech pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví něco jiného.

Pojistné na sociální zabezpečení, které zahrnuje pojistné na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění, a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

 

Předmět řízení

Předmětem řízení ve věcech pojistného je rozhodování:

·    o pojistném a zálohách na pojistné ve sporných případech a v dalších případech stanovených zákonem,

·    o vrácení přeplatku na pojistném ve sporných případech, 

·    o stanovení pravděpodobné výše pojistného (a o zrušení rozhodnutí o pravděpodobné výši pojistného),

·    o penále (a o prominutí penále),

·    o povolení nebo nepovolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách (a o zrušení povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách),

·    o přirážce k pojistnému,

·    o pokutách,

·    o zřízení zástavního práva v případě dluhu na pojistném nebo penále.

 

Stupně řízení

V prvním stupni řízení rozhodují ve věcech pojistného příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno. O odvolání proti rozhodnutí  vydaném v prvním stupni rozhodují příslušná regionální pracoviště České správy sociálního zabezpečení. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Odvolání lze podat teprve poté, co bylo rozhodnutí vydáno. Bylo-li odvolání podáno před oznámením rozhodnutí odvolateli, platí, že bylo podáno v první den lhůty. Odvolání se podává u okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno, která rozhodnutí vydala.

Proti rozhodnutí odvolacího orgánu lze ve věcech pojistného podat žalobu, přičemž ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o povolení nebo nepovolení splátek pojistného a penále. 

 

Aktualizováno v lednu 2017