Zálohy na pojistné na důchodové pojištění

Základní informace o zálohách

OSVČ, která vykonávala samostatnou výdělečnou činnost v roce 2013 a byla povinna platit zálohy na pojistné a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2014 a nedojde u ní k žádné změně jako např. k ukončení
a znovuzahájení činnosti, ke změně charakteru činnosti z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2014 do měsíce předcházejícímu měsíci podání Přehledu za rok 2013 ve stejné výši jako v roce 2013.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Zálohy na pojistné se platí na jednotlivé celé kalendářní měsíce. Za den platby pojistného se považuje den, kdy dojde k připsání pojistného na účet příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.

OSVČ je povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíc, v němž byl nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích (Přehled) za předchozí kalendářní rok ve výši stanovené z měsíčního vyměřovacího základu, který byl vyčíslen z daňového základu dle podaného Přehledu nebo z minimálního vyměřovacímu základu stanoveného pro kalendářní rok, ve kterém se Přehled podává. Tyto zálohy pak platí až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán Přehled v dalším kalendářním roce, pokud již tyto zálohy nebyly zaplaceny.

Minimální výše zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2014

při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti

do měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2013

1 890 Kč

 při účasti na důchodovém spoření 

1 696 Kč

 

 

od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2013

1 894 Kč

při účasti na důchodovém spoření

1 700 Kč

při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti

do měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2013

756 Kč

při účasti na důchodovém spoření

679 Kč

 

 

od měsíce, kdy byl nebo měl být podán přehled za rok 2013

758 Kč

při účasti na důchodovém spoření

680 Kč

Na základě žádosti OSVČ příslušná OSSZ poměrně sníží měsíční vyměřovací základ pro placení záloh na dobu nejdéle do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž byl nebo měl být podán Přehled, pokud příjem po odpočtu výdajů ze samostatné výdělečné činnosti (SVČ) připadající v průměru na jeden kalendářní měsíc v období od 1. ledna kalendářního roku do konce kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, v němž byla podána žádost o snížení, nejméně však za dobu tří kalendářních měsíců po sobě jdoucích, je nejméně o jednu třetinu nižší než takový příjem (daňový základ) připadající v předcházejícím kalendářním roce v průměru na jeden měsíc výkonu SVČ.

 V souladu s ustanovením § 14a odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, lze výši zálohy na pojistné, zaplacené v období splatnosti zálohy na pojistné, dodatečně navýšit. Uvedené znamená, že úhradou další platby do 20. dne následujícího kalendářního měsíce lze dodatečně navýšit měsíční vyměřovací základ zálohy na pojistné, která již byla uhrazena do minimální stanovené výše. Výši platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ je možné si spočítat na kalkulačce.

Příklad č. 1:

OSVČ má za leden 2014 povinnost hradit zálohu na pojistné v minimální výši 1 890 Kč. Dne 1. 2. 2014 bude na účet příslušné OSSZ připsána částka 1 890 Kč a dne 20. 2. 2014 bude připsána další částka 1 890 Kč. Obě platby budou považovány za zálohu na pojistné na DP na měsíc leden 2014, jelikož lze výši zálohy na pojistné na DP zaplacenou v období splatnosti zálohy v tomto období dodatečně navýšit.

Příklad č. 2:

OSVČ má za leden 2014 povinnost hradit zálohu na pojistné v minimální výši 1 890 Kč. Dne 1. 2. 2014 bude na účet příslušné OSSZ připsána částka 1 890 Kč a dne 21. 2. 2014 bude připsána další částka 1 890 Kč. Platba ze dne 1. 2. 2014 bude zálohou na pojistné na DP na měsíc leden 2014 a platba z 21. 2. 2014 bude zálohou na pojistné na DP na měsíc únor 2014, neboť byla připsána po splatnosti zálohy na měsíc leden.

OSVČ může platit v kalendářním roce zálohy na pojistné na delší než měsíční období, avšak vždy jen do budoucna a nejdéle do konce kalendářního roku. Platbu záloh na pojistné na delší než měsíční období je OSVČ povinna předem oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení. Výši zaplacených záloh na pojistné nelze měnit. Zálohy na pojistné zaplacené do budoucna lze vrátit jen v případě ukončení samostatné výdělečné činnosti, a to za kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž došlo k ukončení této činnosti.

OSVČ, která vykonávala SVČ v roce 2013, byla povinna platit zálohy na pojistné a tuto činnost vykonává nadále i v roce 2014 a nedojde u ní k žádné změně jako například k ukončení a znovuzahájení činnosti, ke změně činnosti z hlavní na vedlejší a naopak, platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění v roce 2014 do kalendářního měsíce, předcházejícího měsíci, kdy byl/měl být podán Přehled za rok 2013 ve výši dle průměrného měsíčního daňového základu roku 2012. V případě, že OSVČ platila v roce 2013 zálohy na pojistné v minimální výši, tzn. v případě výkonu hlavní činnosti ve výši 1 890 Kč, v případě výkonu vedlejší činnosti ve výši 756 Kč, platí zálohy na pojistné v této výši až do kalendářního měsíce předcházejícího měsíci podání přehledu za rok 2013.

Pokud OSVČ vykonává vedlejší činnost a přihlásí se v roce 2014 k nemocenskému pojištění, je od měsíce, ve kterém účast na nemocenském pojištění vznikla, její činnost nadále považována za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost.

Od měsíce, ve kterém OSVČ podala Přehled za rok 2013, je povinna platit zálohy na pojistné OSVČ, která:

  • vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost,
  • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a přihlásí se k účasti na důchodovém pojištění na rok 2014
  • vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a její dosažený daňový základ (příjem) ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2013 založil účast na důchodovém pojištění ze zákona (dosáhl rozhodné částky).

Tato povinnost trvá do kalendářního měsíce, předcházejícího měsíci, v němž byl nebo měl být podán  Přehled za rok 2014.

Zálohy a vedlejší samostatná výdělečná činnost

OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je povinna platit zálohy na pojistné v případě, že její daňový základ za předchozí kalendářní rok dosáhl výše zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy na pojistné takové OSVČ vzniká za kalendářní měsíc, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za kalendářní rok, ve kterém dosáhla daňového základu ve výši zakládající povinnou účast na důchodovém pojištění, a za kalendářní měsíce následující po tomto měsíci. Povinnost platit zálohy na pojistné v takovém případě trvá naposledy za kalendářní měsíc, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl (měl být) podán Přehled za následující kalendářní rok.

Povinnost platit zálohy na pojistné vzniká OSVČ vykonávající vedlejší činnost také podáním přihlášky k účasti na důchodovém pojištění, a to za kalendářní měsíc, ve kterém se OSVČ k účasti přihlásila a za kalendářní měsíce následující, a to až do měsíce předcházejícího měsíci, v němž byl (měl být) podán Přehled za kalendářní rok, na který se OSVČ přihlásila k účasti na pojištění.

Pokud chce být OSVČ pro účely placení záloh na pojistné považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, je nutné, aby příslušné OSSZ oznámila a doložila, že nastal některý z důvodů pro výkon vedlejší činnosti. S účinností od 1. 1. 2014 se samostatná výdělečná činnost považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost v těch kalendářních měsících, v nichž aspoň po část měsíce byla vykonávána samostatná výdělečná činnost, a v této době výkonu samostatné výdělečné činnosti aspoň po část této doby trval některý důvod pro výkon vedlejší činnosti.  Oznámení důvodu pro výkon vedlejší činnosti musí mít písemnou formu. Toto oznámení může za OSVČ učinit zmocněnec, je-li z plné moci zřejmé oprávnění k tomuto úkonu (např. na základě generální plné moci, nebo plné moci ke všem úkonům souvisejících s výkonem samostatné výdělečné činnosti atp.). Oznámení je možné učinit nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, a doložení této skutečnosti musí být uskutečněno nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán Přehled. Doložení důvodu pro výkon vedlejší činnosti nebude vyžadováno, má-li ČSSZ údaj o tomto důvodu ve své evidenci.  S účinností od 1. 1. 2014 se samostatná výdělečná činnost může považovat za vedlejší činnost i u OSVČ, která je účastna nemocenského pojištění.

OSVČ, která vykonává vedlejší činnost a stane se plátcem daně paušální částkou v průběhu kalendářního roku, zaniká povinnost platit zálohy na pojistné, jestliže rozdíl mezi předpokládanými příjmy a předpokládanými výdaji za takový rok nezakládá účast na důchodovém pojištění a OSVČ nepodá přihlášku k účasti na důchodovém pojištění. Povinnost platit zálohy na pojistné zaniká od kalendářního měsíce, v němž byl protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou finančním úřadem předán OSVČ. K oznámení OSVČ o platbě daně paušální částkou se pro účely placení záloh na pojistné přihlíží, pokud bylo učiněno nejpozději na přehledu o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok a doloženo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl tento Přehled podán.

Výše zálohy na pojistné

Minimální výše zálohy na pojistné se v roce 2014 stanoví z vyměřovacího základu, který činí 50 % průměrného daňového základu dosaženého v předchozím kalendářním roce. V případě, že takto stanovený měsíční vyměřovací základ přesáhne v roce 2014 částku ve výši 1/12 maximálního vyměřovacího základu ve výši 103 768 Kč, činí tuto částku. Záloha na pojistné činí 29,2 % měsíčního vyměřovacího základu, tzn., že maximální záloha na pojistné (při výkonu hlavní i vedlejší činnosti) činí 30 301 Kč, jestliže OSVČ není účastna důchodového spoření, v opačném případě činí záloha 27 188 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění v roce 2014 u OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost, která není účastna důchodového spoření, činí 1 894 Kč, je-li účastna důchodového spoření, činí záloha 1700 Kč.

Nejnižší záloha na pojistné na důchodové pojištění v roce 2014 u OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, která není účastna důchodového spoření, činí 758 Kč, je-li účastna důchodového spoření, činí záloha 680 Kč.

Osvobození od placení zálohy na pojistné

OSVČ není povinna platit zálohy na pojistné za kalendářní měsíce, v nichž po celý kalendářní měsíc měla nárok na výplatu nemocenského nebo PPM z nemocenského pojištění OSVČ. Kalendářním měsícem se v tomto případě rozumí i jeho část, po kterou OSVČ vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, pokud výkon této činnosti netrval celý kalendářní měsíc. Za období nároku na výplatu nemocenského se přitom považuje též období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti (karantény), za které se nemocenské OSVČ nevyplácí.

OSVČ, která dosáhla maximálního vyměřovacího základu ze zaměstnání a tuto skutečnost OSSZ oznámí a doloží, není povinna od tohoto měsíce platit zálohy na pojistné, a to až do kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, v němž OSVČ tohoto maximálního vyměřovacího základu dosáhla.

 

Aktualizováno: 1. 1. 2014