Přehled o příjmech a výdajích

Každá OSVČ, která alespoň po část roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení (dále jen OSSZ) na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2015 (dále jen Přehled).

 

Termíny podání Přehledu za rok 2015

Přehled za rok 2015 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ:

  • nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 2. 5. 2016.
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2016, posunuje se termín podání Přehledu na 1. 8. 2016.
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je možné podat Přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců. OSVČ je pak povinna podat Přehled do jednoho měsíce od termínu stanoveného FÚ.
  • v případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 1. 8. 2016.

OSVČ, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, uvádí na přehledu též tento údaj a je povinna příslušné OSSZ předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou. Pokud je v předloženém protokole daň stanovena paušální částkou na více zdaňovacích období, povinnost jeho předložení za další kalendářní rok nebo roky uvedené v protokolu se považuje za splněnou v den, kdy OSVČ za takový kalendářní rok podává či měla podat přehled. Rozhodnutí správce daně o zrušení platby daně paušální částkou je OSVČ povinna předložit příslušné OSSZ nejpozději v den, kdy podává či měla podat Přehled za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, za který naposledy byla poplatníkem daně z příjmů paušální částkou. Stanovení daně paušální částkou není stanovením výdajů výpočtem procent, tzv. paušálem.

 

Způsob podání Přehledu

Přehled je možné podat následujícími způsoby:

doručíte vyplněný papírový tiskopis příslušné OSSZ – na těchto pracovištích je zároveň příslušný tiskopis k dispozici, nebo si jej můžete vytisknout z tohoto místa,

  • vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP/APEP), jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ odešlete přímo do určené datové schránky e – Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), jestliže jste držitelem datové schránky,
  • Přehled v čitelném formátu je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné OSSZ, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky.

Vyplnění interaktivního tiskopisu přes ePortál není podmíněno přihlášením se do systému datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň bude klientům umožněno uložit byť i rozepsaný formulář na vlastní PC.

Požadavky na využívání interaktivních tiskopisů naleznete na této stránce.

Upozornění: při e - Podání Přehledu prostřednictvím pověřené osoby do datové schránky ČSSZ nebo s uznávaným elektronickým podpisem, je vhodné plnou moc ke zpracování a podání Přehledu zaslat poštou nebo osobně doručit příslušné OSSZ. Plná moc z datové schránky nebo s elektronickým podpisem zmocněnce není považována za zcela důvěryhodnou, a OSSZ přistoupí k ověření této skutečnosti. 

 

Podání opravného Přehledu

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění je vyšší, než který byl na Přehledu uveden, je OSVČ povinna nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled. V opravném Přehledu OSVČ mimo jiné uvede důvod pro předložení opravného Přehledu, novou výši daňového základu a novou výši vyměřovacího základu, který nesmí být nižší, než na původním Přehledu, a novou výši měsíčního vyměřovacího základu. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. Rozdíl mezi výší pojistného, které uhradila nebo měla uhradit na podkladě řádně podaného Přehledu, a novou výší pojistného, je OSVČ povinna uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán opravný Přehled. Nová výše měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh platí od kalendářního měsíce, v němž OSVČ opravný Přehled podala nebo měla podat.

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který OSVČ uvedla, může OSVČ předložit příslušné správě sociálního zabezpečení opravný Přehled. V opravném Přehledu uvede novou výši daňového základu, popř. novou výši příjmů a výdajů, a výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše vyměřovacího základu, pokud původní výše byla určena ve vyšší než minimální výši. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. Jestliže částka daňového základu nezakládá OSVČ za dobu vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za který se opravný Přehled podává, může spolu s opravným Přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění za kalendářní rok, za který opravný Přehled podává. Takovýto opravný Přehled může OSVČ podat nejpozději do tří kalendářních měsíců po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dozvěděla. Opravný Přehled se považuje za žádost o vrácení přeplatku.

 

Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, musí příslušné OSSZ oznámit skutečnosti o vedlejší činnosti nejpozději na Přehledu za kalendářní rok, ve kterém chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Pokud důvod pro vedlejší činnost patří mezi povinně dokládané důvody, musí skutečnosti OSVČ doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala takový Přehled. Přehled povinně i nepovinně dokládaných důvodů pro výkon vedlejší činnosti. K pozdějšímu doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nelze přihlédnout.

Pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 se i nadále posuzují podmínky výkonu vedlejší činnosti dle právních předpisů účinných v tomto období, tj. jednou z podmínek pro výkon vedlejší činnosti bylo zaměstnání s dosažením příjmu ze zaměstnání ve výši dvanáctinásobku minimální mzdy, která platila k 1. lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast OSVČ na pojištění. Pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 nebyla důvodem pro výkon vedlejší činnosti PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a mateřství, pokud tyto dávky náležely z nemocenského pojištění zaměstnanců. Důvod pro výkon vedlejší činnosti musel být doložen nejpozději v den podání přehledu (platilo pro roky 2004-2007); pro úplnost se uvádí, že pro účely placení záloh na důchodové pojištění se k důvodům pro výkon vedlejší činnosti přihlíželo až od data oznámení a doložení skutečnosti zakládající důvod pro výkon vedlejší činnosti. Podmínky pro výkon vedlejší činnosti od roku 2009 jsou podrobně uvedeny v kapitole Druhy SVČ (samostatné výdělečné činnosti) v oddíle Rozdělení samostatné výdělečné činnosti.  

Od 1. 1. 2014 již může být považována OSVČ za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost i při účasti na nemocenském pojištění OSVČ a to v těch kalendářních měsících, ve kterých trval důvod pro výkon vedlejší činnosti alespoň po část měsíce.

Za porušení povinnosti podání přehledu a použití předepsaného formuláře Přehledu může být OSVČ uložena pokuta podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění. Neuhradí-li OSVČ doplatek pojistného, zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve lhůtách stanovených zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění, nebo zaplatila-li v nižší částce než je povinna zaplatit, je povinna platit penále podle ust. § 20 odst. 1 citovaného zákona, které  od 1. 1. 2007 činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

 

Dosažení maximálního vyměřovacího základu

V případě, že OSVČ byla v kalendářním roce, za který se Přehled podává, zároveň zaměstnancem
a její úhrn vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance za kalendářní rok spolu s vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního vyměřovacího základu, je OSVČ povinna předložit potvrzení o výši vyměřovacího základu (základů) zaměstnance.

 

Aktualizováno v prosinci 2015