Přehled o příjmech a výdajích

Každá OSVČ, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení na předepsaném tiskopise Přehled o příjmech a výdajích OSVČ a dalších údajích za rok 2014 (dále jen Přehled).

 

Termíny podání Přehledu za rok 2014

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 je OSVČ povinna podat na předepsaném tiskopise příslušné OSSZ nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, tj. nejpozději do 4. 5. 2015.

Pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce a OSVČ tuto skutečnost doloží nejpozději do 30. 4. 2015 příslušné správě sociálního zabezpečení, posunuje se termín podání Přehledu na 3. 8. 2015.

V případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je možné podat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2014 do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované
v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí Přehled podat nejpozději do 31. 7. 2015.

Osoba samostatně výdělečně činná, která je poplatníkem daně z příjmů stanovené paušální částkou, uvádí na přehledu též tento údaj a je povinna příslušné správě sociálního zabezpečení předložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl přehled podán, protokol o platbě daně z příjmů paušální částkou. Pokud je v předloženém protokole daň stanovena paušální částkou na více zdaňovacích období, povinnost jeho předložení za další kalendářní rok nebo roky uvedené v protokolu se považuje za splněnou v den, kdy OSVČ za takový kalendářní rok podává či měla podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti. Rozhodnutí správce daně o zrušení platby daně paušální částkou je OSVČ povinna předložit příslušné správě sociálního zabezpečení nejpozději v den, kdy podává či měla podat přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, který následuje po kalendářním roce, za který naposledy byla poplatníkem daně z příjmů paušální částkou.

 

Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti při podání přehledu za rok 2014

Skutečnosti o vedlejší činnosti za rok 2014 musí OSVČ oznámit s podáním Přehledu a povinně dokládané důvody doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl Přehled za rok 2014 podán, nebyly-li již doloženy dříve. K pozdějšímu doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nelze přihlédnout.

V případě, že budete podávat Přehled elektronicky, je třeba doložení důvodu výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti poslat příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno v den e - Podání Přehledu nebo nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci podání Přehledu, pokud jste důvod nedoložili již dříve. Upozornění: při e - Podání Přehledu prostřednictvím pověřené osoby do datové schránky ČSSZ nebo se zaručeným elektronickým podpisem, je vhodné plnou moc ke zpracování a podání přehledu zaslat poštou nebo osobně doručit příslušné správě sociálního zabezpečení. Plná moc z datové schránky nebo s elektronickým podpisem zmocněnce není považována za zcela důvěryhodnou, a správa sociálního zabezpečení přistoupí k ověření této skutečnosti. 

 

Podání Přehledu

Pokud chce být OSVČ, z hlediska důchodového pojištění, považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, je nutné, aby do Přehledu uvedla některý z důvodů  pro výkon vedlejší činnosti. Pokud OSVČ tyto skutečnosti do Přehledu uvede a patří-li mezi povinně dokládané údaje, je nutno je doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tento Přehled podala. Doložení důvodu pro výkon vedlejší činnosti nebude vyžadováno, má-li ČSSZ údaj o tomto důvodu ve své evidenci.

V případě, že OSVČ byla v kalendářním roce, za který se Přehled podává, zároveň zaměstnancem a její úhrn vyměřovacích základů zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění  a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, nebo úhrn vyměřovacích základů zaměstnance za kalendářní rok spolu s vyměřovacím základem ze samostatné výdělečné činnosti přesahuje částku maximálního vyměřovacího základu, je OSVČ povinna předložit potvrzení o výši vyměřovacího základu (základů) zaměstnance.

 

Podání opravného Přehledu

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění je vyšší, než který byl na Přehledu uveden, je OSVČ povinna nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděla, podat opravný Přehled. V opravném Přehledu OSVČ mimo jiné uvede důvod pro předložení opravného Přehledu, novou výši daňového základu a novou výši vyměřovacího základu, který nesmí být nižší, než na původním Přehledu, a novou výši měsíčního vyměřovacího základu. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. Rozdíl mezi výší pojistného, které uhradila nebo měla uhradit na podkladě prvního podaného Přehledu, a novou výší pojistného, je OSVČ povinna uhradit do 8 dnů ode dne, kdy byl nebo měl být podán opravný Přehled. Nová výše měsíčního vyměřovacího základu pro placení záloh platí od kalendářního měsíce, v němž OSVČ opravný Přehled podala nebo měla podat.

Zjistí-li se po podání Přehledu, že vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je nižší, než který OSVČ uvedla, může OSVČ předložit příslušné správě sociálního zabezpečení opravný Přehled. V opravném Přehledu uvede novou výši daňového základu, popř. novou výši příjmů a výdajů, a výši vyměřovacího základu pro pojistné na důchodové pojištění, přičemž nová výše vyměřovacího základu nesmí být nižší než původní výše vyměřovacího základu, pokud původní výše byla určena ve vyšší než minimální výši. Skutečnost rozhodnou pro změnu vyměřovacího základu prokáže. Jestliže částka daňového základu nezakládá OSVČ za dobu vedlejší samostatné výdělečné činnosti účast na důchodovém pojištění v kalendářním roce, za který se opravný Přehled podává, může spolu s opravným Přehledem podat přihlášku k tomuto pojištění za kalendářní rok, za který opravný Přehled podává. Takovýto opravný Přehled může OSVČ podat nejpozději do tří kalendářních měsíců po měsíci, v němž se o změně daňového základu nebo nové výši příjmů a výdajů ze samostatné výdělečné činnosti dozvěděla. Opravný Přehled se považuje za žádost o vrácení přeplatku.

 

Dokládání důvodů vedlejší samostatné výdělečné činnosti

Skutečnosti o vedlejší činnosti, pokud patří mezi povinně dokládané důvody, musí OSVČ doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž podala přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za který chce být považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Přehled povinně i nepovinně dokládaných důvodů pro výkon vedlejší činnosti.

Pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 se i nadále posuzují podmínky výkonu vedlejší činnosti dle právních předpisů účinných v tomto období, tj. jednou z podmínek pro výkon vedlejší činnosti bylo zaměstnání
s dosažením příjmu ze zaměstnání ve výši dvanáctinásobku minimální mzdy, která platila k 1. lednu kalendářního roku, za který se posuzuje účast OSVČ na pojištění. Pro období od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2008 nebyla důvodem pro výkon vedlejší činnosti PPM nebo nemocenské z důvodu těhotenství a mateřství, pokud tyto dávky náležely z nemocenského pojištění zaměstnanců. Důvod pro výkon vedlejší činnosti musel být doložen nejpozději v den podání přehledu (platilo pro roky 2004-2007); pro úplnost se uvádí, že pro účely placení záloh na důchodové pojištění se k důvodům pro výkon vedlejší činnosti přihlíželo až od data oznámení a doložení skutečnosti zakládající důvod pro výkon vedlejší činnosti. Podmínky pro výkon vedlejší činnosti od roku 2009 jsou podrobně uvedeny v kapitole Druhy SVČ (samostatné výdělečné činnosti) v oddíle Rozdělení samostatné výdělečné činnosti.  

Od 1. 1. 2014 již může být považována OSVČ za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost i při účasti na nemocenském pojištění OSVČ a to v těch kalendářních měsících, ve kterých trval důvod pro výkon vedlejší činnosti alespoň po část měsíce.

Za porušení povinnosti podání přehledu a použití předepsaného formuláře Přehledu může být OSVČ uložena pokuta podle ust. § 22 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb., v platném znění. Neuhradí-li OSVČ doplatek pojistného, zálohy na pojistné na důchodové pojištění ve lhůtách stanovených zákonem č. 589/1992 Sb., v platném znění, nebo zaplatila-li v nižší částce než je povinna zaplatit, je povinna platit penále podle ust. § 20 odst. 1 citovaného zákona, které  od 1. 1. 2007 činí 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém některá z těchto skutečností trvala.

 

Způsob podání Přehledu

Přehled je možné podat následujícími způsoby:

doručíte vyplněný papírový tiskopis příslušné správě sociálního zabezpečení – na těchto pracovištích je zároveň příslušný tiskopis k dispozici, nebo si jej můžete vytisknout z tohoto místa,

  • vyplníte pomocí počítače interaktivní formulář z ePortálu ČSSZ, poté jej vytisknete a doručíte na příslušnou správu sociálního zabezpečení,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ tiskopis odešlete přes veřejné rozhraní pro e - Podání (VREP/APEP), jestliže vlastníte uznávaný elektronický podpis,
  • prostřednictvím interaktivního formuláře z ePortálu ČSSZ odešlete přímo do určené datové schránky e – Podání ČSSZ (ID 5ffu6xk), jestliže jste držitelem datové schránky,
  • přehled v čitelném formátu je možné doručit i na e-podatelnu nebo do datové schránky příslušné správy sociálního zabezpečení, jestliže vlastníte elektronický podpis anebo jste držitelem datové schránky.

Pokud chcete přehled podávat klasickým způsobem, tedy jako tiskopis na příslušnou správu sociálního zabezpečení, můžete odevzdat i produkt výpočetní techniky, rozměry tiskopisu však musí být zachovány, tj. proti oknu musí být poziční značky v zákrytu s originálním tiskopisem.

 

Aktualizováno v prosinci 2014