Výkon vedlejší činnosti z důvodu péče o osobu od 1. 1. 2007

Od 1. ledna 2007 se v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, mění podmínky, za kterých je podle § 9 odst. 6 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb. samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. Tato činnost se považuje za vedlejší, jestliže OSVČ v kalendářním roce osobně pečovala o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost). Pobírání příspěvku při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu jako důvod pro výkon vedlejší činnosti zaniká k 31. 12. 2006.

Dle přechodných ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. se osoba, které náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost, považuje od 1. 1. 2007 za osobu závislou na péči jiné osoby, pokud byla do 31. 12. 2006: 

  •  ve stupni I, částečně bezmocná, 
  •  ve stupni II, převážně bezmocná,
  • ve stupni III, úplně bezmocná; za závislou osobu ve stupni III se považuje i dítě, které bylo do 31. 12. 2006 považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.

Chce-li být OSVČ pro účely placení záloh na pojistné na důchodové pojištění  považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost z důvodu osobní péče o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV, je třeba oznámit a doložit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, že osoba, o kterou OSVČ pečuje, je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III nebo IV, a dále skutečnost, že OSVČ o tuto osobu osobně pečuje. Ke skutečnostem o výkonu vedlejší činnosti se přihlíží od kalendářního měsíce, ve kterém byly doloženy.

Pokud tak OSVČ neučiní, bude považována pro účely placení záloh na pojistné za OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost s povinností platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň ve výši 1 491 Kč.

Prokazování stupně závislosti

Skutečnost, že osoba, o kterou OSVČ pečuje, je ve stupni závislosti II, III nebo IV, je možné doložit zejména rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností o příspěvku na péči nebo písemným potvrzením tohoto úřadu podle § 29 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb. Tímto potvrzením, které se vydává na žádost osobě blízké nebo jiné fyzické osobě, která s oprávněnou osobou žije ve společné domácnosti, potvrzuje obecní úřad dobu této péče a uvádí v něm stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována. Stupeň závislosti může být rovněž prokázán kopií posudku o stupni závislosti fyzické osoby, kterou je příslušný úřad práce podle § 9a odst. 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, povinen zaslat okresní správě sociálního zabezpečení do 7 dnů, jestliže ta o to požádá.

Pokud osobě, o kterou OSVČ pečuje, náleželo k 31. 12. 2006 zvýšení důchodu pro převážnou nebo úplnou bezmocnost poskytované Českou správou sociálního zabezpečení, není třeba prokazovat stupeň závislosti; pouze se v čestném prohlášení, kterým OSVČ prokazuje osobní péči o osobu závislou (viz níže), uvede rodné číslo osoby, jíž náleželo zvýšení důchodu. Vyplácel-li zvýšení důchodu jiný plátce (ministerstvo vnitra, obrany nebo spravedlnosti), doloží se tato skutečnost rozhodnutím o zvýšení důchodu pro bezmocnost. Tím je zároveň doložen stupeň závislosti.

V případě péče o dítě, které je ve smyslu právní úpravy účinné do 31. 12. 2006 považováno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, je třeba příslušným posudkem lékaře prokázat, že tento stav trvá i v roce 2007.

Prokazování osobní péče

Skutečnost, že OSVČ osobně pečuje o osobu závislou ve stupni II až IV, se dokládá především čestným prohlášením OSVČ, popř. osoby, o kterou OSVČ pečuje, nebo potvrzením podle § 29 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb.

Pokud skončí osobní péče OSVČ o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III, nebo IV, je třeba tuto skutečnost oznámit příslušné okresní (v Praze Pražské) správě sociálního zabezpečení.