Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Výpočet dávek nemocenského pojištění OSVČ

Nemocenské pojištění OSVČ je upraveno v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Vyměřovacím základem pro výpočet dávky nemocenského pojištění je úhrn měsíčních základů v rozhodném období, z nichž OSVČ zaplatila pojistné. Rozhodným obdobím je zpravidla 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. nemoc). Z rozhodného období musí být vyloučeny dny kalendářních měsíců, v nichž OSVČ nebyla účastna nemocenského pojištění, a dny, za které neměla povinnost platit pojistné na nemocenské pojištění, tj. měla po celý kalendářní měsíc nárok na výplatu nemocenského nebo peněžité pomoci v mateřství z nemocenského pojištění OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na nemocenské pojištění (dále též „NP“) v roce 2017 je 5 000 Kč a měsíční pojistné ve výši 2,3 % tak činí nejméně 115 Kč. Pro názornost uvádíme různé částky uhrazeného pojistného a jemu odpovídající měsíční vyměřovací základ.

 

Uhrazená platba

2,3 % měsíčního základu

115 Kč

5 000 Kč

156 Kč

6 752 Kč

200 Kč

8 696 Kč

300 Kč

13 044 Kč

400 Kč

17 392 Kč

500 Kč

21 740 Kč

Kalkulačka pro výpočet platby NP, průměru z určeného (ročního) vyměřovacího základu a měsíčního základu NP OSVČ

 

Příklad č. 1 - začátek nemoci od 3. 1. 2017, účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2015, měsíční pojistné na NP ve výši 155 Kč.

V rozhodném období nebyly uplatněny dávky nemocenského pojištění, tj. nebudou odečteny žádné vyloučené doby.

Rozhodné období pro výpočet dávky je leden 2016 až prosinec 2016 = tj. 366 dnů.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné na NP za 1/2016-12/2016 á  155 Kč – měsíční VZ vypočtený je 6 740, snížen dle limitu z přehledu za rok 2014 (podán v lednu 2015) na 6 653 Kč; 6 653 x 12 = roční VZ 79 836 Kč.  

Denní vyměřovací základ (dále též „DVZ“) pro dávku činí  218,13 Kč (79 836 : 366).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic tj.:

 • do  942 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 196,32 Kč,
 • nad  942 Kč do 1 412 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 1 412 Kč do 2 824 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2 824 Kč se nezohledňuje.
 • Redukovaný denní vyměřovací základ činí po zaokrouhlení 197 Kč.

Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 119 Kč.

 

Příklad č. 2 - začátek nemoci od 6. 4. 2017, účast na nemocenském pojištění od 1. 1. 2017, měsíční pojistné na NP ve výši 200 Kč, OSVČ vykonává hlavní SVČ, průměrný určený vyměřovací základ připadající na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném přehledu za rok 2015 činí 8 700 Kč. Maximální měsíční základ pro období před podáním přehledu za rok 2016 činí 8 700 Kč, což odpovídá platbě pojistného na NP ve výši 201 Kč.

V rozhodném období budeme odečítat jako vyloučenou dobu období duben 2016 až prosinec 2016, kdy nebyla účast na NP.

Vyměřovací základ pro výpočet dávky: pojistné NP za 1/2017-3/2017 á 200 Kč – z měsíčního VZ 8 696 Kč; 8 696 x 3 (počet měsíců účasti na NP) = 26 088 Kč. Denní vyměřovací základ pro dávku činí 289,87 Kč (26 088 : 90).

Tento základ se redukuje dle uvedených hranic, tj.:

 • do  942 Kč se započítává ve výši 90 %, tj. 260,88 Kč,
 • nad  942 Kč do 1 412 Kč redukce na 60 %, tj. 0 Kč,
 • nad 1 412 Kč do 2 824 Kč redukce na 30 %, tj. 0 Kč,
 • nad 2 824 Kč se nezohledňuje.

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 261 Kč. Za prvních 14 dnů dočasné pracovní neschopnosti OSVČ nemocenské nenáleží, od 15. dne bude OSVČ pobírat denní dávku nemocenského ve výši 60 % z redukovaného DVZ, tj. 157 Kč.

Pokud by tato OSVČ chtěla navýšit pojistné na nemocenské pojištění v roce 2017 pro výpočet dávek nemocenského pojištění, musela by si stanovit  určený vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění na přehledu za rok 2016 dle požadované výše maximálního měsíčního základu nemocenského pojištění. Např. chce-li měsíční základ nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč, určený vyměřovací základ na důchodové pojištění na přehledu za rok 2016, ve kterém vykonávala činnost po dobu 12 měsíců, by musela stanovit ve výši 144 000 Kč a zaplatit z něj pojistné ve výši 42 048 Kč. Měsíčnímu základu nemocenského pojištění ve výši 12 000 Kč odpovídá pojistné na nemocenské pojištění ve výši 276 Kč. Maximální měsíční základ dle určeného vyměřovacího základu za rok 2016 platí od měsíce, ve kterém byl přehled za rok 2016 podán, do měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bude podán přehled za rok 2017. Zároveň je třeba mít na mysli, že rozhodné období pro výpočet dávky je 12 kalendářních měsíců, které předcházejí měsíci, ve kterém nemoc či PPM vznikla.  

 

Příklad č. 3 - OSVČ zahájila samostatnou výdělečnou činnost 1. 4. 2016 a zároveň se od tohoto dne přihlásila i k nemocenskému pojištění. Maximální vyměřovací základ nemocenského pojištění byl stanoven z ½ průměrné mzdy, protože v předchozích třech letech nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost a nebylo tak možné stanovit maximální vyměřovací základ z podaného přehledu o příjmech a výdajích.

Za každý měsíc od dubna do října 2016 zaplatila pojistné na nemocenské pojištění 1 000 Kč, od 25. 10. 2016 byla uznána dočasně práce neschopnou (DPN). Tato nemoc byla ukončena dne 14. 3. 2017 a od 15. 3. 2017 nastupuje OSVČ na peněžitou pomoc v mateřství (PPM).

Rozhodné období pro výpočet PPM je od března 2016 do února 2017.

Z tohoto období se vyloučí měsíce, ve kterých nebyla účast na nemocenském pojištění (tj. březen 2016) a ve kterých po celý měsíc trvala DPN (listopad 2016 až únor 2017). Vyměřovací základy za měsíce duben 2016 až říjen 2016 se stanoví pouze ve výši ½ průměrné mzdy platné v roce 2016, tj. ve výši 13 503 Kč (platba ve výši 1 000 Kč odpovídá vyměřovacímu základu ve výši 43 479 Kč), sečtou se a vydělí počtem dnů po odečtení vyloučených dnů.

V našem příkladu 7(počet měsíců účasti na NP) x 13 503 : 214 = 441,69 Kč. Neredukovaný denní vyměřovací základ činí 441,69 Kč.

 Denní vyměřovací základ pro PPM v roce 2017 se dále redukuje podle redukčních hranic:

 • do 942 Kč  (bez redukce) 100 %, tj. na 441,69 Kč
 • nad 942Kč do 1 412 Kč redukce na 60 %, tj. na 0 Kč
 • nad 1 412 Kč do 2 824 Kč redukce na 30 %, tj. na 0 Kč.  

Redukovaný denní vyměřovací základ činí 442 Kč.

PPM činí 70 % z redukovaného DVZ, tj. 310 Kč. Vyplacená dávka za březen 2017 (17 dní) činí 5 270 Kč.
Vyplacená dávka za 30 dnů činí 9 300 Kč.

 

Aktualizováno v prosinci 2016