Okresní správy sociálního zabezpečení

Okresní správy sociálního zabezpečení

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ. OSSZ zajišťují informační servis pro klienty.

Organizační struktura okresních správ sociálního zabezpečení:

 • útvar nemocenského pojištění rozhoduje ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců a pojistného, připravuje podklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění, zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru jednotlivých subjektů nemocenského pojištění, rozhoduje o nároku na dávky nemocenského pojištění s mezinárodním prvkem, vykonává činnosti v oblasti evidence dočasně práce neschopných pojištěnců,
 • útvar důchodového pojištění sepisuje a dokladuje žádosti o dávky (příp. o úpravu dávek) důchodového pojištění, kontroluje a ověřuje správnost údajů a úplnost předložených dokladů v žádostech o tyto dávky a podílí se na provádění jednorázových úprav důchodů
 • útvar OSVČ provádí důchodové pojištění a nemocenské pojištění OSVČ a nemocenské pojištění zahraničních zaměstnanců, zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru OSVČ v nemocenském a důchodovém pojištění a také zpracovává činnosti spojené se vznikem, trváním a ukončením pojistného poměru zahraničních zaměstnanců v nemocenském pojištění, kontroluje dodržování termínů a správnost vyplnění přehledů o příjmech a výdajích, stanovení výše pojistného na důchodové pojištění a určení minimálních měsíčních vyměřovacích základů pro výši záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění, kontroluje plnění ohlašovací a oznamovací povinnosti OSVČ, včetně povinnosti správného placení záloh na důchodové pojištění,
 • útvar účtárny pojistného sleduje dodržování platební povinnosti povinných subjektů v sociálním zabezpečení a vystavuje výkazy nedoplatků zaměstnavatelům, připravuje podklady pro rozhodnutí o povolení splátek pojistného a penále, provádí jejich účtování a sledování správnosti úhrad, účtuje předpisy a platby všech vykonatelných titulů, provádí měsíční a roční účetní závěrku příjmového účtu pojistného a dávkového výdajového účtu, zabezpečuje vrácení přeplatků na pojistném jednotlivých plátců a zabezpečuje účtování přeplatku na dávce nemocenského pojištění,
 • útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek vede evidenci pohledávek OSSZ a rozhodnutí o nich, zajišťuje pohledávky všemi právními nástroji a spolupracuje při jejich zajišťování s dalšími orgány státu, provádí příslušné úkony v souvislosti s konkursním řízením, vyrovnacím řízením a insolvenčním řízením, připravuje podklady pro trestní řízení pro neplnění povinností plátců pojistného, provádí a zajišťuje výkon procesu důchodového pojištění v případech, kdy bylo vydáno rozhodnutí v exekučním řízení, ve správním řízení srážkami z důchodu a kdy byl vydán exekuční příkaz na základě zákona o soudních exekutorech, provádí přepočet exekučních srážek z důvodu změny vyživovaných osob, valorizace, změny životního minima a normativních nákladů na bydlení, 
 • útvar kontroly kontroluje vznik a zánik pojistného poměru, plnění úkolů zaměstnavatelů při provádění nemocenského a důchodového pojištění, vedení příslušných evidencí a dokumentace z oblasti sociálního pojištění a plnění povinností subjekty sociálního pojištění uložených příslušnými právními předpisy,
 • útvar vnitřní správy zajišťuje technicko-administrativní a ekonomicko-správní činnosti pro pracoviště,
 • útvar lékařské posudkové služby - plní úkoly OSSZ v oblasti posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti fyzických osob pro účely systémů sociálního zabezpečení, kontroluje plnění povinností při posuzování zdravotního stavu stanovených ošetřujícím lékařům zákonem o nemocenském pojištění.

 

Pražská správa sociálního zabezpečení

Pražská správa sociálního zabezpečení je územní organizační jednotka ČSSZ, která vykonává působnost OSSZ a další svěřené úkoly na území hlavního města Prahy. PSSZ svojí činnost vykonává na území hlavního města Prahy také prostřednictvím územních pracovišť.

Organizační struktura Pražské správy sociálního zabezpečení:

 • útvar nemocenského pojištění
 • útvar důchodového pojištění
 • útvar OSVČ
 • útvar účtárny pojistného
 • útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek
 • útvar kontroly
 • útvar lékařské posudkové služby
 • Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení

 

Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení

Místní působnost ÚP PSSZ není vázána výhradně na územní obvod určité městské části. Každé ÚP PSSZ vykonává působnost v rámci celého územního obvodu hlavního města Prahy. Klient si tak pro přihlášení do evidence u PSSZ může zvolit také kterékoliv ÚP PSSZ, bez ohledu na to, kde se na území hl. města Prahy nachází jeho sídlo, místo trvalého pobytu, nebo kde vykonává svoji činnost. Na PSSZ nebo zvoleném ÚP PSSZ  je vedena jeho spisová dokumentace a zde vyřizuje své záležitosti, ostatní organizační jednotky PSSZ v rámci územního obvodu hl. města Prahy může využít pro podání dokumentů, případně pro vyřízení jiných záležitostí.

Organizační struktura územních pracovišť Pražské správy sociálního zabezpečení:

 • útvar nemocenského pojištění
 • útvar důchodového pojištění
 • útvar OSVČ
 • útvar účtárny pojistného
 • útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek
 • útvar kontroly

 

Územní pracoviště Městské správy sociálního zabezpečení Brno

MSSZ Brno je územní organizační jednotka ČSSZ s působností na území města Brna. Místní příslušnost MSSZ Brno je shodná s celým územním obvodem města Brna. Ředitele a ostatní vedoucí zaměstnance MSSZ Brno jmenuje a odvolává ústřední ředitel ČSSZ. MSSZ Brno zajišťuje informační servis pro klienty.

Organizační struktura Městské správy sociálního zabezpečení Brno: 

 • útvar nemocenského pojištění,
 • útvar evidence práce neschopných a  kontroly dodržování léčebného režimu,
 • útvar důchodového pojištění,
 • útvar OSVČ,
 • útvar účtárny pojistného a dávek,
 • útvar vymáhání pojistného a provádění exekučních srážek,
 • útvar vnější kontroly,
 • útvar aprobace dávek NP a kontroly ELDP,
 • útvar vnitřní správy a
 • útvar lékařské posudkové služby.

  Úplné znění Organizačního řádu ČSSZ je k nahlédnutí na pracovišti.