Informace o provozu podatelny

1. Podmínky pro doručování na elektronickou adresu podatelny

Elektronická adresa podatelny je určena pro příjem datových zpráv:

Podání v elektronické podobě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  vyrozumění dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Akceptovaný formát zprávy:

Prostý text (plain text)

 Akceptovaný formát příloh:

dle Vyhl. č. 194/2009 Sb., příl. 3 bod I písm. a) až z), ve znění pozdějších předpisů

Akceptovaná velikost datové zprávy:

max. 5 MB

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla pro potvrzování doručení:

Elektronickou poštou, pokud z doručené datové zprávy na elektronickou adresu podatelny lze zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Vzor datové zprávy potvrzující doručení:

Vaše datová zpráva ve věci „…...“ byla doručena DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny ……. Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor: XXXXX/YYYYY/RR.

Postup při zjištění škodlivého kódu nebo

chybného formátu datové zprávy:

Datová zpráva se nepovažuje za dodanou podatelně a odkládá se bez dalšího zpracování.

Pokud datová zpráva je dostupná elektronické adrese podatelny:

Vaše datová zpráva ve věci „…...“ doručená DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny …… byla odmítnuta z důvodu nesplnění náležitostí – viz Protokol o výsledku ověření datové zprávy, který Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Náležitosti úkonů v elektronické podobě byly zveřejněny na webové stránce ČSSZ.

 

Pokud datová zpráva není dostupná elektronické adrese podatelny, datová zpráva v elektronické podobě není čitelná nebo se jedná o nevyžádané sdělení, datová zpráva se nezpracovává a odesílateli se nic neoznamuje.

 

2. Podmínky pro doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronické komunikaci a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Podmínky pro zasílání datových zpráv na technických nosičích na poštovní adresu

Akceptované technické nosiče dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

Akceptovaný formát:

*.msg v Microsoft Outlook 2000 a vyšší

 

4. V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě. Nedojde-li k odstranění vady podání nebo nelze-li určit odesílatele, bude dokument odložen bez dalšího zpracování.

 

5. ČSSZ neumožňuje doručování datových zpráv podatelně ČSSZ prostřednictvím technického zařízení v sídle ČSSZ.

 

6. ČSSZ technicky neumožňuje oznamování osobních údajů z evidencí ČSSZ týkajících se fyzických osob a podléhajících ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým a právnickým osobám na jejich písemnou žádost, elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. 

 

7. Elektronická adresa podatelny ČSSZ a datová schránka ČSSZ-ústředí neslouží k zasílání předepsaných tiskopisů formou e - Podání (formou datové věty v datovém formátu XML); tyto je nutno zasílat buď do:

 

8. Adresy pro doručování listinných dokumentů a technických nosičů dat, informace o provozu podatelen, elektronické adresy podatelen a ID datových schránek jednotlivých pracovišť ČSSZ  naleznete u kontaktů zde.