Informace o podmínkách doručování a provozu podatelny

 

Přijímání dokumentů v listinné podobě

V podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. Adresy a úřední hodiny podatelen jsou k dispozici v sekci Kontakty.

Dokumenty v listinné podobě, které jsou neúplné nebo poškozené (např. chybějící nebo nečitelná část textu) a současně z něj nelze určit, kdo jej podal, nejsou zpracovávány.

 

Přijímání dokumentů v elektronické podobě

Vybrané tiskopisy lze elektronicky vyplnit a zaslat prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Předepsané tiskopisy se stanoveným datovým formátem podání v XML (služba e - Podání):

(podle § 162 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 123e odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

lze výhradně zasílat:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky e-podani CSSZ: 5ffu6xk
  Do datové schránky „e-podani CSSZ“ lze činit podání formou datové zprávy výhradně v datovém formátu XML (s využitím služby e - Podání), které vyhovuje specifikaci ČSSZ a XSD schématům.

 

 • podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem v ČR na elektronickou adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP)
  Na VREP/APEP lze podání činit formou datové zprávy výhradně v datovém formátu XML (s využitím služby e - Podání), které vyhovuje specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům. Současně však musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v ČR (Post Signum, eIdentity, První certifikační autorita, více informací v sekci e - Podání).

Výše uvedené předepsané tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem v jiném členském státě EU se zasílají výhradně na elektronické adresy podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, a to v uživatelsky čitelných formátech (např. pdf, jpg, tiff, apod.). Toto se tedy týká podání, která jsou podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v jiných členských státech Evropské unie (státech Dohody o EHP a Švýcarské konfederaci). Podmínky pro doručování na elektronickou adresu podatelny ČSSZ jsou uvedeny níže.
ČSSZ nepřijímá datové zprávy v datovém formátu XML na technických nosičích anebo prostřednictvím technického zařízení.

 

Běžná elektronická podání a ostatní předepsané tiskopisy, pro něž není stanoven datový formát XML,

lze zasílat:

 • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky konkrétní OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (ID datové schránky – viz sekce Kontakty)
 • na elektronické adresy podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (adresa e-podatelny – viz sekce Kontakty). Informace o provozu podatelny jsou uvedeny níže. 
 •  v případě tiskopisu „Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ nebo na elektronické adresy podatelny ČSSZ.

 

Informace o provozu podatelny


1. Podmínky pro doručování na elektronickou adresu podatelny

Elektronická podatelna 
je určena pro příjem datových zpráv:

Podání v elektronické podobě:

 • dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,
 • dle zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů,
 • dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
 • dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 • dle zákona č. 499/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů,
 • ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění vyhlášky č. 283/2014 Sb.

Akceptovaný formát zprávy:

Prostý text (plain text)

Akceptovaná velikost datové zprávy:

max. 5 MB

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

Náležitosti stanoví zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES, a výše uvedené právní předpisy, podle kterých je možné činit elektronická podání.

Pravidla pro potvrzování doručení:

Elektronickou poštou, pokud z doručené datové zprávy na elektronickou adresu podatelny lze zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Vzor datové zprávy potvrzující doručení:

„Vaše datová zpráva ve věci „…...“ byla doručena DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny OSSZ/MSSZ/PSSZ. Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor: XXXXX/YYYYY/RR.“

Postup při zjištění počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na úřadem zpracovávaných informacích
nebo
chybného formátu datové zprávy:

Pokud datová zpráva obsahuje škodlivý kód, je celá zpráva automaticky vyřazena programovým vybavením zajišťujícím elektronickou bezpečnost dat. Datovou zprávu nelze považovat za řádně dodanou a odkládá se bez dalšího zpracování.

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná) nebo obsahuje chybný datový formát, není elektronickou podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

2. Podmínky pro doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

Jsou stanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronické komunikaci a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Akceptovatelná velikost datové zprávy:

Maximálně 20 MB dle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 322/2015 Sb.

 

3. Podmínky pro zasílání datových zpráv na technických nosičích na poštovní adresu

Akceptované technické nosiče dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

Akceptovatelná velikost jedné datové zprávy

Maximálně 10 MB

 

4. Akceptovány jsou formáty:

 • PDF (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • XML (Extensible Markup Language Document)
 • FO/ZFO (602XML Filler dokument)
 • HTML/HTM (Hypertext Markup Language Document)
 • ODT (Open Document Text)
 • ODS (Open Document Spreadsheet)
 • ODP (Open Document Presentation)
 • TXT (prostý text)
 • RTF (Rich Text Format)
 • DOC/DOCX (MS Word Document)
 • XLS/XLSX (MS Excel Spreadsheet)
 • PPT/PPTX (MS PowerPoint Presentation)
 • JPG/JPEG/JFIF (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • PNG (Portable Network Graphics)
 • TIF/TIFF (Tagged Image File Format)
 • GIF (Graphics Interchange Format)
 • MPEG1/MPEG2 (Moving Picture Experts Group Phase 1/Phase 2)
 • WAV (Waveform Audio Format)
 • MP2/MP3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • EDI (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)

 

5. V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu, bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě. Nedojde-li k odstranění vady podání nebo nelze-li určit odesílatele, bude dokument odložen bez dalšího zpracování.

 

6. ČSSZ neumožňuje učinit podání podatelně ČSSZ prostřednictvím jiného technického zařízení než vyjmenovaných technických nosičů dat v sídle ČSSZ.


 
7. ČSSZ technicky neumožňuje oznamování osobních údajů z evidencí ČSSZ týkajících se fyzických osob a podléhajících ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým a právnickým osobám na jejich písemnou žádost, elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě. 
 

8. Elektronická adresa podatelny ČSSZ a datová schránka ČSSZ-ústředí neslouží k zasílání předepsaných tiskopisů formou e - Podání (formou datové věty v datovém formátu XML); tyto je nutno zasílat do:

 • určené datové schránky e-podáni ČSSZ, ID 5ffu6xk, nebo
 • na Veřejné rozhraní pro e - Podání ČSSZ (VREP/APEP) vizte http://www.cssz.cz/cz/e-podani/
   

9. Adresy pro doručování listinných dokumentů a technických nosičů dat, informace o provozu podatelen, elektronické adresy podatelen a ID datových schránek jednotlivých pracovišť ČSSZ naleznete u kontaktů zde.

 

Informace o provozu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP)

Pro elektronické zasílání předepsaných tiskopisů jsou publikována 2 rozhraní, POX a WS. Obě rozhraní jsou publikována ve dvou lokalitách pro základní zajištění dostupnosti při eventuální odstávce jedné z lokalit, tj. pro POX i WS existuje primární adresa a záložní adresa (backup transport):

Rozhraní POX má dvě adresy (pro podání a pro dotaz na stav zpracování) v každé lokalitě:

https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission
https://vrep2.cssz.cz/VREP/submission
https://vrep1.cssz.cz/VREP/poll
https://vrep2.cssz.cz/VREP/poll

Rozhraní WS má jednu adresu v každé lokalitě:

https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc
https://vrep2.cssz.cz/VREP/ws/public.svc