Informace o podmínkách doručování a provozu podatelny

 

Přijímání dokumentů v listinné podobě

V podatelně jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. Adresy a úřední hodiny podatelen jsou k dispozici v sekci Kontakty.

Dokumenty v listinné podobě, které jsou neúplné nebo poškozené (např. chybějící nebo nečitelná část textu) a současně z něj nelze určit, kdo jej podal, nejsou zpracovávány.

 

Přijímání dokumentů v elektronické podobě

Vybrané tiskopisy lze elektronicky vyplnit a zaslat prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Předepsané tiskopisy se stanoveným datovým formátem podání v XML (služba e - Podání):

(podle § 162 odst. 2 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, § 123e odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení)

lze výhradně zasílat:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky e-podani CSSZ: 5ffu6xk
    Do datové schránky „e-podani CSSZ“ lze činit podání formou datové zprávy výhradně v datovém formátu XML (s využitím služby e - Podání), které vyhovuje specifikaci ČSSZ a XSD schématům.

 

  • podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem v ČR na elektronickou adresu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP)
    Na VREP/APEP lze podání činit formou datové zprávy výhradně v datovém formátu XML (s využitím služby e - Podání), které vyhovuje specifikaci ČSSZ a publikovaným XSD schématům. Současně však musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v ČR (Post Signum, eIdentity, První certifikační autorita, více informací v sekci e - Podání).

Výše uvedené předepsané tiskopisy podepsané uznávaným elektronickým podpisem vydaným poskytovatelem v jiném členském státě EU se zasílají výhradně na elektronické adresy podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno, a to v uživatelsky čitelných formátech (např. pdf, jpg, tiff, apod.). Toto se tedy týká podání, která jsou podepsaná uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v jiných členských státech Evropské unie (státech Dohody o EHP a Švýcarské konfederaci). Podmínky pro doručování na elektronickou adresu podatelny ČSSZ jsou uvedeny níže.
ČSSZ nepřijímá datové zprávy v datovém formátu XML na technických nosičích anebo prostřednictvím technického zařízení.

 

Běžná elektronická podání a ostatní předepsané tiskopisy, pro něž není stanoven datový formát XML,

lze zasílat:

  • prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky konkrétní OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (ID datové schránky – viz sekce Kontakty)
  • na elektronické adresy podatelny místně příslušné OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno (adresa e-podatelny – viz sekce Kontakty). Informace o provozu podatelny jsou uvedeny níže. 
  •  v případě tiskopisu „Potvrzení o výkonu zaměstnání se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (podle § 37 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. a § 4 nařízení vlády č. 363/2009 Sb.) prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky ČSSZ nebo na elektronické adresy podatelny ČSSZ.

 

Informace o provozu podatelny


1. Podmínky pro doručování na elektronickou adresu podatelny

Elektronická adresa podatelny je určena pro příjem datových zpráv:

Podání v elektronické podobě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,  vyrozumění dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Akceptovaný formát zprávy:

Prostý text (plain text)

 Akceptovaný formát příloh:

dle vyhlášky č. 194/2009 Sb., příloha 3 bod I písm. a) až z), ve znění pozdějších předpisů

Akceptovaná velikost datové zprávy:

max. 5 MB

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

Stanoví zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a nařízení EU č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES a zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Pravidla pro potvrzování doručení:

Elektronickou poštou, pokud z doručené datové zprávy na elektronickou adresu podatelny lze zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Vzor datové zprávy potvrzující doručení:

Vaše datová zpráva ve věci „…...“ byla doručena DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny ……. Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor: XXXXX/YYYYY/RR.

Postup při zjištění škodlivého kódu nebo

chybného formátu datové zprávy:

Datová zpráva se nepovažuje za dodanou podatelně a odkládá se bez dalšího zpracování.

Pokud je datová zpráva dostupná elektronické adrese podatelny:

Vaše datová zpráva ve věci „…...“ doručená DD.MM.RRRR HH:MM:SS na elektronickou adresu podatelny …… byla odmítnuta z důvodu nesplnění náležitostí – viz Protokol o výsledku ověření datové zprávy, který Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Náležitosti úkonů v elektronické podobě jsou zveřejněny na webové stránce ČSSZ.

 

Pokud datová zpráva není dostupná elektronické adrese podatelny, datová zpráva v elektronické podobě není čitelná nebo se jedná o nevyžádané sdělení, datová zpráva se nezpracovává a odesílateli se nic neoznamuje.

 

2. Podmínky pro doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

Jsou stanoveny zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronické komunikaci a autorizované konverzi, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Podmínky pro zasílání datových zpráv na technických nosičích na poštovní adresu

Akceptované technické nosiče dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

Akceptovaný formát:

*.msg v Microsoft Outlook 2000 a vyšší

 

4. V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě. Nedojde-li k odstranění vady podání nebo nelze-li určit odesílatele, bude dokument odložen bez dalšího zpracování.

 

5. ČSSZ neumožňuje doručování datových zpráv podatelně ČSSZ prostřednictvím technického zařízení v sídle ČSSZ/OSSZ/PSSZ/MSSZ Brno.


 
6. ČSSZ technicky neumožňuje oznamování osobních údajů z evidencí ČSSZ týkajících se fyzických osob a podléhajících ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým a právnickým osobám na jejich písemnou žádost, elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě.

 

7. Úřední hodiny, adresy pro doručování listinných dokumentů a technických nosičů dat, informace o provozu podatelen, elektronické adresy podatelen a ID datových schránek jednotlivých pracovišť ČSSZ jsou zveřejněny v sekci Kontakty.

 

Informace o provozu podatelny veřejné rozhraní pro e - Podání (tzv. VREP/APEP)

Pro elektronické zasílání předepsaných tiskopisů jsou publikována 2 rozhraní, POX a WS. Obě rozhraní jsou publikována ve dvou lokalitách pro základní zajištění dostupnosti při eventuální odstávce jedné z lokalit, tj. pro POX i WS existuje primární adresa a záložní adresa (backup transport):

Rozhraní POX má dvě adresy (pro podání a pro dotaz na stav zpracování) v každé lokalitě:

https://vrep1.cssz.cz/VREP/submission
https://vrep2.cssz.cz/VREP/submission
https://vrep1.cssz.cz/VREP/poll
https://vrep2.cssz.cz/VREP/poll

Rozhraní WS má jednu adresu v každé lokalitě:

https://vrep1.cssz.cz/VREP/ws/public.svc
https://vrep2.cssz.cz/VREP/ws/public.svc