Zásady pro vyřizování žádostí o informace

Okruh poskytovaných informací

Za informaci se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. považuje každá informace o skutečnostech a údajích, které se týkají činností svěřených do působnosti ČSSZ a její rozhodovací pravomoci zákonem č. 582/1991 Sb., v platném znění, pokud nepodléhají zvláštnímu režimu ochrany.

Poskytují se pouze informace, které jsou v době podání žádosti standardně dostupné v informačních zdrojích ČSSZ a byly vytvořeny v rámci plnění úkolů ČSSZ. Neposkytují se informace, které podléhají právním předpisům týkajícím se ochrany utajovaných skutečností, ochrany obchodního tajemství a ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. Neposkytují se informace, na které se vztahuje podle zvláštního zákona mlčenlivost a dále se neposkytují informace o probíhajícím trestním řízení, rozhodovací činnosti soudů, přípravě, průběhu a projednávání kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu.

Za informace podle zákona nelze považovat:

 • stanoviska a výklady k právním předpisům,
 • informace týkající se nároků, práv a povinností konkrétních fyzických a právnických osob v oblasti sociálního zabezpečení (aplikace vnitrostátních právních předpisů, mezinárodních smluv, koordinačních nařízení na konkrétní případ),
 • informace týkající se řízení o dávce konkrétního žadatele,
 • osobní údaje,
 • informace o rozhodovací činnosti soudů s výjimkou pravomocných rozsudků,
 • informace vztahující se výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům ČSSZ,
 • počítačové programy,
 • dotazy na názory,
 • budoucí rozhodnutí,
 • obchodní nabídky, tzv. spamy, zasílané na adresu elektronických podatelen a na e-mailové adresy zaměstnanců,
 • vytváření nových informací.

Náležitosti žádostí o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. musí obsahovat zejména:

 1. informace, že se jedná o žádost dle zákona,
 2. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování,
 3. u právnické osoby název, identifikační číslo, adresu sídla nebo adresu pro doručování.   

Komu adresovat žádost o informaci

K podání žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. využije žadatel některého z kontaktů na pracoviště ČSSZ. 

Přijímání žádostí o informace

1. přijímání písemných žádostí o informaci

ČSSZ nepožaduje při vyřizování písemných žádostí žádné zvláštní formální náležitosti podání. Z obsahu podání musí být zřejmé, že se jedná o žádost o poskytnutí informace a příslušný dotaz musí být formulován srozumitelně a určitě, aby jej bylo možné vyřídit. Žádost musí splňovat ostatní podmínky stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., v případě fyzických osob jméno a příjmení žadatele a jeho adresu, v případě právnických osob název firmy, její IČO a sídlo. Žádost je dále vhodné doplnit telefonním číslem, příp. e-mailovou adresou.

Písemné podání lze předat ČSSZ využitím služeb jiné organizace (pošta, kurýrní služba) nebo přímo do podatelny. Podatelna pak předá žádost organizační složce v jejíž kompetenci je informaci poskytnout (zejména v případech, kdy je tato složka v podání výslovně uvedena) nebo odboru právnímu.

Obdobným způsobem se postupuje i případech, kdy je písemná žádost doručena do ČSSZ jiným způsobem než poštovní zásilkou, např. faxem nebo e-mailem.

2. přijímání ústně podaných žádosti o informaci

Pokud se dostaví žadatel o informaci do ČSSZ osobně vyřizuje se jeho žádost v obvyklé pracovní době zavedené v ústředí ČSSZ; je-li to podle charakteru dotazu možné, vyřídí se okamžitě, jinak ve lhůtách stanovených zákonem;

Doporučujeme proto těmto žadatelům dohodnout osobní projednání žádosti o informaci předem, aby byla minimalizována alternativa pozdějšího následného vyřizování.

V případě telefonické žádosti podá kompetentní organizační složka požadovanou informaci okamžitě. Pokud to není možné, protože vyhledání informace by vyžadovalo delší čas nebo žadatel není s odpovědí spokojen, příp. akceptuje výhradně písemnou odpověď, je žadatel požádán, aby žádost uplatnil písemně.

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Pokud ČSSZ žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě 30 dnů od přijetí žádosti, rozhodnutí, které doručuje do vlastních rukou žadatele. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů.

Stížnosti a odvolání

 • V případě stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen stížnost) je tam, kde v I. stupni rozhodovala OSSZ, PSSZ, či MSSZ Brno odvolacím orgánem odbor interního auditu, kontroly a stížností ČSSZ.
 • V případě stížnosti je tam, kde v I. stupni rozhodovala ČSSZ, odvolacím orgánem Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV).
 • V případě odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (dále jen odvolání) je tam, kde v I. stupni rozhodovala OSSZ, PSSZ, či MSSZ Brno odvolacím orgánem odbor právní ČSSZ.  
 • V případě odvolání je tam, kde v I. stupni rozhodovala ČSSZ, odvolacím orgánem MPSV.