Boj proti korupci

Protikorupční strategie České správy sociálního zabezpečení je chápána jako souhrn nástrojů a procesů, které minimalizují výskyt a rozsah případného korupčního jednání zaměstnanců. Přijatá protikorupční opatření jsou realizována zejména na základě provedené analýzy rizik.

Dokument, který upravuje boj proti korupci v ČSSZ, je:

 

Na této stránce

 

V souladu s Vládní koncepcí boje s korupcí na léta 2015 až 2017 a Akčním plánem boje s korupcí na rok 2016 se zveřejňují poradci a poradní orgány:

Advokáti a advokátní kanceláře

(2. pololetí 2016)

Název

Typ závazku

Služby

Finanční plnění (celková sjednaná částka)

Souhrn vyplacených finančních prostředků

 

MSB Legal, v.o.s., ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Sdružení firem: GRANTIKA České spořitelny, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

rámcová smlouva

poskytování právních služeb spojených s problematikou veřejných zakázek; rámcová smlouva na dobu určitou, a to na 48 měsíců od 1. 10. 2012

 

3 prováděcí smlouvy:

MSB Legal, v.o.s. – 2 000 hodin

 

ROWAN LEGAL, s.r.o. – 3 299 hodin

 

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a  Havel, Holásek & Partners s.r.o. – 2 040 hodin

MSB Legal, v.o.s.: Kč 1 766 600,-- vč. DPH

 

ROWAN LEGAL, s.r.o.: 3 592 611,-- vč. DPH

 

Sdružení firem Erste Grantika Advisory, a.s. a Havel, Holásek & Partners s.r.o.: Kč 2 419 032,-- vč. DPH

Kč 1 033 240,-- vč. DPH

 

Kč 3 544 967,25 vč. DPH

 

Kč 2 418 913,60 vč. DPH

 

Bursík & Grafnetter

advokátní kancelář

rámcová smlouva

právní služby v souvislosti s činností prováděnou podle zákona o veřejných zakázkách nebo jiných právních předpisů vztahujících se k veřejným zakázkám, maximální rozsah odpracovaných 1 000 hodin

Kč 1 089 000,-- vč. DPH

Kč 1 078 381,75 vč. DPH

HVH LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právních poradenských služeb v souvislosti s ekonomickým informačním systémem; smlouva na dobu neurčitou, resp. do dosažení sjednané částky 1 mil. Kč vč. DPH

Kč 1 000 000,-- vč. DPH

Kč 693 557,-- vč. DPH

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

smlouva

poskytování právní služby související s výkonem funkce člena věřitelského orgánu ČSSZ ve věci insolvence společnosti OKD, a.s.

 

Kč 3 161 875,-- vč. DPH

JUDr. Arnošt Urban, advokát, Československé armády 300/22 Hradec Králové

smlouva

zastupování ve věci dopravní nehody ze dne 6. 11. 2014

Kč 2 000,-- /1 hod., hotové výdaje dle § 13 a 14 vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování práv. služeb a cestovné

Kč 27 710,-- vč. DPH

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátní kancelář

objednávka

komplexní vyhodnocení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky – ČSSZ Chlazení datového centra v Trojské

-       vyhotovení zápisů z jednání hodnotící komise,

-       vypracování rozhodnutí o výběru,

-       odpovědi na případné námitky,

-       další poradenské a konzultační právní služby související s výše uvedenou investiční akcí

Kč 150 000,-- vč. DPH

Kč 150 000,-- vč. DPH

 

 

Dále se zveřejňuje odkaz na Nabídky prodeje a pronájmu majetku státu.

 

Podezření na korupční jednání můžete oznámit na:

  • V listinné podobě na adresu:

    Česká správa sociálního zabezpečení
    Odbor interního auditu a kontroly
    Křížová 25
    225 08, Praha 5

 

 

 

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu v souladu s NV č. 145/2015 Sb. v platném znění

Pro příjem oznámení v listinné podobě byla zřízena schránka umístěná vlevo u vchodu do jídelny v ústředí ČSSZ a dále pak dle místních podmínek na každé OSSZ. Pro elektronická podání byla zřízena elektronická adresa: zelena.schranka@cssz.cz.

Prošetřovatelem podání byl určen ředitel odboru interního auditu a kontroly.