Výpočet dávek nemocenského pojištění

Způsob výpočtu

Nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny a peněžitá pomoc v mateřství se vypočte příslušnou procentní sazbou z denního vyměřovacího základu, která činí:

 • u peněžité pomoci v mateřství - 69 %
 • u podpory při ošetřování člena rodiny - 60 %
 • u nemocenského
  • od 1. do 3. kalendářního dne pracovní neschopnosti – 25 %  ( s účinností od 1.9. 2008)
  • od 4. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti - 60 %[Pozn.: Od 30.6.2008 do 31.8.2008 činila procentní sazba z denního vyměřovacího základu pro období od 1. do 30. kalendářního dne pracovní neschopnosti – 60%; před 30.6. 2008 se poskytovalo nemocenské až od 4. kalendářního dne pracovní neschopnosti]
  • od 31. do 60. kalendářního dne pracovní neschopnosti - 66 %,
  • od 61. kalendářního dne pracovní neschopnosti - 72 %.
 • Nemocenské se u karantény poskytuje již od prvního dne . Není rozhodná délka jejího trvání. ( s účinností od 1.9. 2008)[Pozn .: Před 30.6. 2008 se nemocenské za první tři kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti (karantény) neposkytovalo. Od 30.6. 2008 do 31.8.2008 se u karantény kratší než 4 dny nemocenské neposkytovalo. V případě karantény, která trvala déle než 3 kalendářní dny, se nemocenské poskytovalo od prvního dne trvání karantény].

Denní vyměřovací základ

Denní vyměřovací základ se zjistí tak, že započitatelný příjem (tj. veškerý příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti) zúčtovaný zaměstnanci v rozhodném období se dělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Do tohoto počtu dnů se však některé dny nezahrnují, aby neodůvodněně nedocházelo k rozmělnění výše denního vyměřovacího základu (např. dny poskytování nemocenského).Rozhodným obdobím je zpravidla období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém vznikla pracovní neschopnost (karanténa), potřeba ošetřování (péče o) člena rodiny, či ve kterém zaměstnankyně nastoupila mateřskou dovolenou.Částka denního vyměřovacího základu podléhá redukci (viz níže).

Přehled redukčních hranic

redukce denního vyměřovacího základu první redukční hranice druhá redukční hranice
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 510 Kč 730 Kč
od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 550 Kč 790 Kč
od 1. 1.  2008  do 31. 12.  2008 550 Kč 790 Kč

Nemocenské a podpora při ošetřování člena rodiny

 • Z denního vyměřovacího základu do první redukční hranice (tj. částky 550 Kč) se započítává 90 %, a to po celou dobu poskytování nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny.
 • Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se započítává jen 60 %.
 • K částce nad druhou redukční hranicí se nepřihlíží.

(Pozn.: Od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2007 se za dobu prvních 14 dnů poskytování nemocenského a podpory při ošetřování člena rodiny započítávalo z částky do první redukční hranice 90 %, od 15. dne se započítávalo 100 %.)

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství a peněžitá pomoc v mateřství

 • Částka do první redukční hranice (550 Kč) se počítá v plné výši.
 • Z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se započítá 60 %.
 • K částce nad druhou redukční hranici se nepřihlíží.

Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se stanoví jako rozdíl denního vyměřovacího základu zjištěného ke dni převedení zaměstnankyně na jinou práci a průměru jejích započitatelných příjmů připadajících na jeden kalendářní den v jednotlivých kalendářních měsících po tomto převedení.

Kalkulačky pro výpočet dávek nemocenského pojištění

Kalkulačky pro pouze orientační představu o výši dávek nemocenského pojištění najdete na webových  stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - viz http://www.mpsv.cz/cs/4215