Podání žádosti o určení příslušnosti k právním předpisům podle mezinárodní smlouvy

Postup při uplatnění žádosti o vystavení bilaterálního formuláře/potvrzení o pojištění

O určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle mezinárodní smlouvy a vystavení bilaterálního formuláře/potvrzení o pojištění se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:

O určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle mezinárodní smlouvy a vystavení bilaterálního formuláře/potvrzení o pojištění se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu ČSSZ „Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“;  v případě OSVČ prostřednictvím tiskopisu ČSSZ Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení“.

Nedílnými součástmi žádostí jsou jejich přílohy: 

  1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance)
  2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno)
  3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí
  4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (týká se pouze výjimek).

Všechny doklady/smlouvy může dle originálu ZDARMA ověřit OSSZ/MSSZ/PSSZ.

Žadatel vyplní tiskopis žádosti, který pak společně s potřebnými přílohami podá u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

Žádosti o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení podle mezinárodní smlouvy jsou místně příslušnými správami sociálního zabezpečení předávány k vyřízení na příslušné pracoviště ČSSZ/ústředí ČSSZ oddělení mezinárodních pojistných vztahů, odbor nemocenského pojištění zaměstnanců.

Aktualizováno v lednu 2017