Informace o provozu podatelny OSSZ Blansko

1. Adresa pro doručování listinných dokumentů a technických nosičů dat

Poštovní adresa:

OSSZ Blansko

Seifertova 5

678 01  Blansko

2. Podmínky pro zasílání datových zpráv na technických nosičích na poštovní adresu

Akceptované technické nosiče dat:

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, USB flash disk

Akceptovaný formát:

*.msg v Microsoft Outlook 2000 a vyšší

3. Úřední hodiny

Úřední hodiny listinné podatelny:

(Pro příjem osobních podání.)

pondělí a středa: 8:00 –  17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 – 16:00 hodin

pátek: 8:00 – 14:00 hodin

Úřední hodiny pro veřejnost:

(Ve kterých lze učinit podání ústně do protokolu a nahlížet do spisů.)

pondělí a středa: 8:00 –  17:00 hodin
úterý a čtvrtek: 8:00 – 14:00 hodin

pátek: 8:00 – 13:00 hodin

Informace o provozu elektronické adresy podatelny OSSZ Blansko a provozu datové schránky OSSZ Blansko

Informace potřebné k doručování datových zpráv  OSSZ Blansko

4. Doručování datových zpráv na elektronickou adresu podatelny OSSZ Blansko

Elektronická adresa podatelny:

posta. bk@cssz.cz

Elektronická adresa podatelny je určena pro příjem:

Podání v elektronické podobě dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

Akceptovaný formát datové zprávy:

TXT (Plain Text Format)

Akceptovaný formát příloh:

PDF (Portable Document Format), RTF (Rich Text Format), TXT (Plain Text Format) DOC (Dokument aplikace Microsoft Word), HTML (HyperText Markup Language)

Akceptovaná velikost datové zprávy:

max. 5 MB

Pravidla pro potvrzování doručení:

Elektronickou poštou, pokud z doručené datové zprávy na elektronickou adresu podatelny lze zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Vzor datové zprávy potvrzující doručení:

Vaše datová zpráva ve věci ......... byla doručena datum čas na elektronickou adresu podatelny OSSZ Blansko. Datová zpráva byla po kontrole všech náležitostí přijata k dalšímu zpracování a byl jí přidělen identifikátor: ....

Protokol o výsledku ověření datové zprávy Vám zasíláme jako přílohu této zprávy.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

Přijměte prosím tímto naše sdělení.

 

Elektronická podatelna

OSSZ Blansko

Česká republika

Postup při zjištění škodlivého kódu nebo chybného formátu datové zprávy:

Pokud datová zpráva je dostupná elektronické podatelně:

Vaše datová zpráva ve věci .......... doručená  datum  čas   na elektronickou adresu podatelny OSSZ Blansko byla odmítnuta z důvodů:

...............................

Náležitosti úkonu v elektronické podobě byly zveřejněny na webové stránce ČSSZ.

 

Přijměte prosím tímto naše sdělení.

 

Elektronická podatelna

OSSZ Blansko

Česká republika 

 

V opačném případě datová zpráva není dostupná na elektronické adrese podatelny a doručení datové zprávy se odesílateli nepotvrzuje.

Způsob vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se elektronické adresy podatelny OSSZ Blansko lze zaslat na elektronickou adresu podatelny  posta. bk@cssz.cz nebo na poštovní adresu OSSZ Blansko, Seifertova 5, 678 01  Blansko

Aktuální seznam zaměstnanců -operátorů elektronické adresy podatelny:

Hana Mrázková, vedení spisové evidence
Nataša Keprtová, vedení spisové evidence

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči ČSSZ činit právní úkony v elektronické podobě:

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

Dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

 

5. Podmínky pro doručování prostřednictvím informačního systému datových schránek

Náležitosti úkonů v elektronické podobě:

V souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

ID datové schránky:  

ydaadab

6. V případě doručení neúplného nebo poškozeného dokumentu bude odesílatel vyrozuměn o zjištěné vadě. Nedojde-li k odstranění vady podání nebo nelze-li určit odesílatele, bude dokument odložen bez dalšího zpracování.

7. OSSZ Blansko neumožňuje doručování datových zpráv podatelně OSSZ Blansko prostřednictvím technického zařízení v sídle OSSZ Blansko.

8. Datové zprávy určené k přenosu prostřednictvím portálu veřejné správy na server rozhraní orgánu veřejné moci nejsou považovány za datové zprávy určené pro elektronickou adresu podatelny OSSZ Blansko.

9. OSSZ Blansko technicky neumožňuje oznamování osobních údajů z evidencí ČSSZ týkajících se fyzických osob a podléhajících ochraně podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, fyzickým a právnickým osobám na jejich písemnou žádost, elektronicky prostřednictvím veřejné datové sítě.

10. Elektronická adresa podatelny OSSZ Blansko a datová schránka OSSZ Blansko neslouží k zasílání předepsaných tiskopisů formou e-Podání (formou datové věty v datovém formátu XML); tyto je nutno zasílat dle příslušných tiskopisů buď do určené datové schránky e-Podání  ČSSZ (ID 5ffu6xk) nebo na Veřejné rozhraní pro e-Podání ČSSZ (VREP) viz http://www.cssz.cz/cz/e-podani/.

 

Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců-operátorů elektronické adresy podatelny OSSZ Blansko

  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 10 949 624 ,
  • kvalifikovaný certifikát sériové číslo 10 949 612.

vydané akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb I. CA.