e - Podání Oznámení o nástupu do zaměstnání

Zaměstnavatelé mají povinnost oznámit na předepsaném tiskopisu „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ (ONZ) nástup svého zaměstnance do zaměstnání, a pokud pracovní poměr skončí, oznámit jeho ukončení u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, Pražské správy sociálního zabezpečení nebo Městské správy sociálního zabezpečení Brno (dále jen OSSZ), a to ve lhůtě do 8 dnů od nástupu do zaměstnání či jeho skončení.

V případě zaměstnání malého rozsahu a zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce oznamuje zaměstnavatel den nástupu do zaměstnání do 20. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž tomuto zaměstnanci vznikla účast na pojištění. Skončení zaměstnání se oznamuje do 8 kalendářních dnů ode dne, kdy k ukončení došlo.

Zaměstnavatelé mají dále povinnost písemnou formou oznámit příslušné OSSZ změny údajů týkajících se zaměstnance, které byly uvedeny na „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy byla změna zjištěna.

Tiskopis „Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání)“ lze také využít k hlášení změn údajů zaměstnance a k hlášení případných oprav údajů, které byly na tiskopisu nahlášeny chybně.

 

 

Call centrum technické pomoci poskytuje podávajícím technickou podporu na telefonním čísle 585 708 290.