Zařízení sociálních služeb

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb (ZSS) začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků.

Nová pravidla, nové zásady

Právní úpravu platnou od února příštího roku, konkrétně ustanovení § 116c zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (z. č. 582/1991 Sb.), rozpracovala ČSSZ do nových pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny):

  • pouze čtyři typy zařízení poskytující pobytové služby jsou oprávněna vyplácet důchody na základě hromadného seznamu (ČSSZ převede finanční prostředky  pro výplatu těchto důchodů na účet zařízení sociálních služeb), jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře, která jsou zřízena podle zákona o sociálních službách,
  • zařízení sociálních služeb je pouze zprostředkovatelem předání výplaty důchodu, je tedy povinno příslušnou částku důchodci vyplatit v den její splatnosti (15. kalendářní den v měsíci, připadne-li tento den na sobotu či neděli, doporučuje ČSSZ vyplácet až následující pracovní den), pokud je důchodce ke dni splatnosti důchodu klientem daného zařízení,
  • v případě, že ČSSZ poukáže do ZSS výplatu důchodu pro důchodce, jehož pobyt byl ukončen odchodem do soukromí nebo do jiného ZSS, je nutné tuto výplatu do 8 dnů od termínu výplaty důchodu vrátit ČSSZ (tj. je nepřípustné důchod vyplatit např. oprávněnému nebo jeho příbuzným anebo jej doslat do místa nového pobytu oprávněného). Zařízení sociálních služeb nesmí použít částky důchodu jiným způsobem a příslušné částky, které nebylo možné vyplatit, je povinno do 8 dnů vrátit na účet ČSSZ,
  • výplata důchodu hromadným seznamem je přípustná pouze se souhlasem poživatele důchodu (oprávněného) nebo jeho opatrovníka, nově tedy lze tímto způsobem vyplácet důchody i klientům omezeným ve svéprávnosti, kteří mají soudem určeného opatrovníka, pokud opatrovník s tímto způsobem výplaty souhlasí.

Související dokumenty a tiskopisy

 

Výplata důchodů poživatelům důchodů, umístěným v zařízeních sociálních služeb, je upravena v ustanovení § 116c zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. S účinností od 1. 2. 2018 jsou nově upraveny podmínky pro provádění výplaty důchodů do ZSS a ČSSZ je rozpracovala do dokumentu Pravidla pro výplatu důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb (ZSS) platná od 1. 2. 2018, kterými se bude konkrétní provádění této agendy nadále řídit.

ČSSZ postupně vypovídá smlouvy o výplatě důchodů obyvatelům zařízení sociálních služeb (dříve ústavů sociální péče) hromadným seznamem a dopisem informuje jednotlivá ZSS o dalším postupu nezbytném pro zajištění kontinuální výplaty důchodových dávek jejich klientům v souladu s platnými zákonnými předpisy.

Výplaty důchodů stávajícím způsobem, tj. hromadnými seznamy, nebudou v žádném případě zastaveny. Pro další postup je důležité, aby jednotlivá ZSS respektovala písemné pokyny z ČSSZ, které se odvíjejí od skutečnosti, zda dané ZSS splňuje podmínky pro výplatu důchodových dávek dle § 116c zákona č. 582/1991 Sb., či nikoliv.

Pokud jsou podmínky splněny (tj. jedná se o domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem nebo týdenní stacionář), je třeba ČSSZ potvrdit na tiskopisu „Podklad pro provádění výplaty dávek důchodového pojištění klientům umístěným v zařízeních sociálních služeb“ identifikační údaje zařízení a jeho bankovní spojení včetně potvrzení, že ZSS bere na vědomí skutečnost, že se provádění výplaty řídí výše uvedenými „Pravidly“. Současně je třeba u stávajících klientů, kteří jsou omezeni ve svéprávnosti a jejichž výplata je prováděna hromadným seznamem, doložit souhlas jejich opatrovníka s tímto způsobem výplaty na formuláři „Prohlášení opatrovníka“.

Vzhledem ke kapacitním možnostem ČSSZ probíhá rozesílání dopisů s instrukcemi postupně a po částech, nicméně budou finálně oslovena všechna ZSS. Pro informaci těch zařízení, která doposud oslovena nebyla, zveřejňujeme texty dopisů, které jim budou v nejbližší době zaslány. Tato zařízení žádáme, aby požadované dokumenty zasílala ČSSZ až po obdržení dopisu s příslušnými instrukcemi.

 

Pokud podmínky splněny nejsou, je třeba, aby klienti požádali o změnu způsobu výplaty (hotovostním či bezhotovostním způsobem) dle zaslaných instrukcí.

Pro zařízení, která budou pro své klienty požadovat nově zavedení výplaty důchodů dle §116c zákona č. 582/1991 Sb., je připraven dokument se stručným postupem.

 

Související dokumenty a tiskopisy