Povinná

Od 1. ledna 2014, v souvislosti s účinností zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů, dochází   ke změnám zákonů v oblasti sociálního zabezpečení. Od 1. 1. 2016 byl zákonem č. 131/2015 Sb., o změně energetického zákona č. 458/2000 Sb., rozšířen okruh pojištěných osob o členy Rady Energetického regulačního úřadu. V období od
17. 6. 2016 do 31. 7. 2017 dochází na základě zák. č. 190/2016 Sb., k dočasné změně, kdy je důchodového pojištění namísto členů Rady Energetického regulačního úřadu účasten pouze předseda Energetického regulačního úřadu. Od 1. 7. 2016 byl v souvislosti s přijetím zákona č. 47/2016 Sb., rozšířen okruh pojištěných osob o vojáky v záloze ve výkonu vojenské činné služby.

 

Důchodového pojištění jsou, při splnění stanovených podmínek, účastny tyto výdělečně činné osoby:

 • zaměstnanci v pracovním poměru,
 • příslušníci Policie České republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů,  Bezpečnostní informační služby, Úřadu pro zahraniční styky a informace, Celní správy České republiky a Hasičského záchranného sboru České republiky, vojáci z povolání, vojáci v záloze ve výkonu vojenské služby a státní zaměstnanci podle zákona o státní službě,
 • členové družstva, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci,
 • osoby, které jsou podle zvláštního zákona jmenovány nebo voleny do funkce vedoucího správního úřadu nebo do funkce statutárního  orgánu právnické osoby zřízené zvláštním zákonem, popřípadě do funkce zástupce tohoto vedoucího nebo statutárního orgánu, pokud je tímto vedoucím nebo statutárním orgánem pouze jediná osoba a jmenováním nebo volbou těmto osobám nevznikl pracovní nebo služební poměr, a osoby, které podle zvláštního zákona vykonávají veřejnou funkci mimo pracovní nebo služební poměr, pokud se na jejich pracovní vztah vztahuje ve stanoveném rozsahu zákoník práce,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
 • zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, pokud jim byl v kalendářním měsíci zúčtován příjem v částce vyšší než 10 000 Kč,
 • soudci,
 • členové zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří před zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyli v pracovním poměru, ale vykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva,
 • poslanci Poslanecké sněmovny a senátoři Senátu Parlamentu
 • prezident republiky, členové vlády, prezident, viceprezident a členové Nejvyššího kontrolního úřadu, členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členové Rady Energetického regulačního úřadu (v období od 17. 6. 2016 do 31. 7. 2017 předseda Energetického úřadu), členové Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, členové Rady Českého telekomunikačního úřadu, finanční arbitr, zástupce finančního arbitra, Veřejný ochránce práv, zástupce Veřejného ochránce práv, dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
 • do 31. 12. 2012 pěstouni, kteří vykonávají pěstounskou péči v zařízeních pro výkon pěstounské péče, nebo kterým je za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu,
 • od 1. 1. 2013 osoby pečující o dítě a osoby, které jsou vedeny v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu, je-li těmto osobám vyplácena odměna pěstouna podle ustanovení  zákona o sociální ochraně dětí,
 • osoby ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce, 
 • pracovníci v pracovním vztahu uzavřeném podle cizích právních předpisů,
 • společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,  a ředitelé obecně prospěšné společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci,
 • prokuristé,   
 • členové kolektivních orgánů právnické osoby,
 • likvidátoři,
 • vedoucí organizačních složek právnické osoby, která má sídlo ve státě, s nímž Česká republika neuzavřela mezinárodní smlouvu o sociálním zabezpečení, pokud je tato složka zapsána v obchodním rejstříku a místo výkonu práce těchto vedoucích je trvale v České republice,
 • osoby pověřené obchodním vedením na základě smluvního zastoupení (účinnost od 1. 1. 2014),
 • fyzické osoby, výše neuvedené, s výjimkou členů zastupitelstev územních samosprávných celků a zastupitelstev městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nebo kteří nevykonávají funkci ve stejném rozsahu jako dlouhodobě uvolnění členové zastupitelstva (účinnost od 1. 1. 2014).

Dobu pojištění prokazuje zaměstnavatel evidenčním listem důchodového pojištění.

Důchodového pojištění jsou nadále účastny osoby samostatně výdělečně činné, pokud vykonávají samostatnou výdělečnou činnost na území České republiky a splňují stanovené podmínky a osoby dobrovolně účastné důchodového pojištění.

 

 

 

Aktualizováno: v lednu 2017