Povinnosti občanů v důchodovém pojištění

Povinnosti příjemců důchodu

Oprávněný, nebo jiný příjemce dávky důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit plátci dávky do 8 dnů skutečnosti, rozhodné pro trvání nároku na dávku, její výši, na výplatu nebo poskytování. Povinnost příjemce dávky se považuje za splněnou, jestliže příjemce spolupodepsal hlášení, které orgánu sociálního zabezpečení zaslal zaměstnavatel.

Příjemce dávky důchodového pojištění, který byl orgánem sociálního zabezpečení vyzván, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku důchodového pojištění, její výši nebo výplatu, je povinen výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy, nestanovil-li orgán sociálního zabezpečení lhůtu delší.

Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku, který byl vyzván orgánem sociálního zabezpečení, aby se podrobil vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, je povinen této výzvě vyhovět. Příjemce dávky důchodového pojištění podmíněné nepříznivým zdravotním stavem, jakož i žadatel o tuto dávku jsou dále povinni na výzvu orgánu sociálního zabezpečení pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které mají, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to opět ve lhůtě do osmi dnů ode dne doručení výzvy.

V důsledku nesplnění povinností, uvedených v předchozích dvou odstavcích může být výplata důchodů z důchodového pojištění zastavena, jestliže příjemce dávky byl ve výzvě na tento nedostatek upozorněn.

Povinnosti OSVČ

Občan, je-li osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den zahájení a ukončení SVČ, zániku oprávnění vykonávat SVČ a pozastavení výkonu SVČ. Dále je OSVČ povinna oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení den, od kterého nemá nárok na výplatu starobního, plného nebo částečného invalidního důchodu a rodičovského příspěvku, přestala osobně pečovat o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) anebo ve stupni IV (úplná závislost), přestala vykonávat vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání, a civilní službu, přestala být nezaopatřeným dítětem nebo byla propuštěna z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody trvající déle než tři kalendářní měsíce, pokud ohlásila a doložila vznik těchto skutečností pro účely výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Uvedené povinnosti je třeba splnit nejpozději do osmého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž nastala daná skutečnost.

Povinnosti osob dobrovolně účastných důchodového pojištění

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění je povinen písemně ohlásit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení změnu údajů uvedených na přihlášce k dobrovolné účasti na důchodovém pojištění a na výzvu okresní správy sociálního zabezpečení sdělit skutečnosti rozhodné pro provádění tohoto pojištění, a to do osmi dnů ode dne této změny nebo ode dne doručení této výzvy.

Občan dobrovolně účastný důchodového pojištění podle § 6 odst. 1 a 2 zákona o důchodovém pojištění je povinen podat odhlášku z účasti na důchodovém pojištění, přestaly-li být splněny podmínky pro tuto účast, a to do osmi dnů. Odhláška musí mít písemnou formu.

 

Aktualizováno v prosinci 2016