Změny v důchodovém pojištění od 1. 10. 2016

 

Zákonem č. 213/2016 Sb. došlo s účinností od 1. 10. 2016 ke změnám zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, které se dotýkají důchodových nároků pojištěnců, kteří před 1. 10. 2016 začali vykonávat zaměstnání v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech (dále jen „zaměstnání v hlubinném hornictví“) a důchodových nároků pojištěnců, kteří před 1. 1. 1993 po dobu stanovenou předpisy účinnými před 1. 1. 1996 vykonávali zaměstnání zařazené do I. pracovní kategorie.

Pojištěncům, kteří před 1. 10. 2016 začali vykonávat zaměstnání v hlubinném hornictví a v tomto zaměstnání získali celkem 3300 směn (popř. 2200 směn v uranových dolech) nebo 3081 směn (popř. 1981 směn v uranových dolech), pokud toto zaměstnání skončilo z důvodu dosažení nejvyšší přípustné expozice, vzniká nárok na snížení důchodového věku o 7 let a nárok na zvláštní způsob výpočtu procentní výměry starobního důchodu. Vznik nároku se váže nejdříve k datu 1. 10. 2016. Přepočet již přiznaných starobních důchodů nová právní úprava nepřipouští.

Současně v rámci těchto změn bylo zrušeno časové omezení v ustanovení § 74 zákona o důchodovém pojištění pro zachování nároků na snížení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu podle předpisů účinných před 1. 1. 1996 z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii. Nároky na snížení důchodového věku z důvodu výkonu zaměstnání v I. pracovní kategorii (I. a II. kategorie funkcí) podle předpisů účinných před 1. 1. 1996 tak zůstávají zachovány (při splnění zákonných podmínek) i po datu 31. 12. 2018.