Evidenční listy důchodového pojištění od 1. 1. 2009

Od 1. 1.2009 dochází ke změnám právních předpisů upravujících oblast nemocenského pojištění, důchodového pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a provádění sociálního zabezpečení.

Změny těchto předpisů ovlivňují i zásady pro vyplňování evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP). V souvislosti s těmito změnami byl ČSSZ připraven nový tiskopis ELDP platný pro období od 1. 1. 2009, „Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP platné od 1.1.2009“ a „Metodická pomůcka k vyplňování ELDP od 1. 1. 2009“.

ELDP je možné namísto tiskopisu předkládat i formou elektronického přenosu za využití výpočetní techniky. ČSSZ umožňuje elektronické předávání ve formě datových vět zaslané prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na médiích, tj. na CD nebo disketách 3,5“/1,44 MB.

ČSSZ připravuje i softwarový nástroj (bude zdarma k dispozici na http://www.cssz.cz), který umožní přímé vyplnění údajů na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu v barevném provedení na tiskárně, nebo jejich elektronický přenos ČSSZ prostřednictvím Portálu veřejné správy ve formě datové věty a dále umožní tisk dvou stejnopisů (pro zaměstnavatele a pojištěnce).