Vstup absolventů škol na trh práce

Mgr. Olga Bičáková

Ze zákona1 žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dnu, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li jednu nebo obě části maturitní zkoušky v řádném termínu,  přestává být žákem školy 30. června roku, v němž  měl vzdělávání řádně ukončit.

Od kdy lze zařadit studenta střední školy do evidence uchazečů o zaměstnání

Zákon o zaměstnanosti2 stanoví, že uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště a která není fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání. To znamená, že jakmile fyzická osoba přestane být studentem střední školy, resp. přestane se soustavně připravovat na budoucí povolání, může být zařazena do evidence uchazečů o zaměstnání. Fyzická osoba se zařadí do evidence uchazečů o zaměstnání dnem podání písemné žádosti o zprostředkování zaměstnání. Zákon o zaměstnanosti současně stanoví, že požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do tří pracovních dnů poté, co přestala být žákem školy, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po dni, kdy přestala být žákem školy.

Žádost o zprostředkování zaměstnání

Žádost o zprostředkování zaměstnání obsahuje zejména identifikační údaje uchazeče o zaměstnání a souhlas s jejich zpracováním, údaje o jeho kvalifikaci, získaných pracovních zkušenostech, zájmu o určitá zaměstnání, zdravotních omezeních a údaje, které uchazeče o zaměstnání omezují v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání.

Úřad práce je povinen poučit  uchazeče o zaměstnání o právech a povinnostech, zejména o povinnosti poskytovat úřadu práce potřebnou součinnost při zprostředkování zaměstnání a o povinnosti řídit se pokyny tohoto úřadu.

Povinnosti uchazeče o zaměstnání vůči úřadu práce

Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce osvědčit skutečnosti rozhodné pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání. Změny těchto skutečností je uchazeč o zaměstnání povinen osobně nebo písemně oznámit nejpozději do 8 kalendářních dnů. Ve stejné lhůtě je povinen osobně nebo písemně oznámit důvody, pro které se nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu.

Nelze-li skutečnosti rozhodné pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání a jejich změny osvědčit jinak, může úřad práce připustit jejich osvědčení čestným prohlášením.

Nesplňuje-li fyzická osoba podmínky pro zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání, vydá o tom úřad práce rozhodnuti ve správním řízení, proti kterému je přípustné odvolání.

Zprostředkování zaměstnání úřadem práce

Uchazeč o zaměstnání může požádat příslušný úřad práce, tj. úřad práce, v jehož územním obvodu má své bydliště, o zprostředkování zaměstnání úřadem práce, v jehož správním obvodu se z vážných důvodů skutečně zdržuje.

Dohodnou-li se úřady práce do 10 kalendářních dnů ode dne podání žádosti, zprostředkovává jeho zaměstnání a vykonává další práva a povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti úřad práce, v jehož správním obvodu se uchazeč  o zaměstnání skutečně zdržuje. Jestliže se úřady práce nedohodnou, určí Ministerstvo práce a sociálních věcí, který úřad práce bude zprostředkovávat zaměstnání a vykonávat další práva a povinnosti vyplývající z tohoto zákona.

Uchazeči o zaměstnání, který změní v průběhu vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání bydliště a splní svou oznamovací povinnost, kterou mu zákon ukládá, převede úřad práce ke dni změny bydliště evidenci uchazeče o zaměstnání na úřad práce příslušný podle jeho nového bydliště.

Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání

Při zprostředkování zaměstnání věnují úřady práce zvýšenou péči uchazečům o zaměstnání do 20 let věku, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce může úřad práce za jeho součinnosti vypracovat individuální akční plán, jehož obsahem je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti jeho  uplatnění na trhu práce.

Zaměstnavatelé jsou povinni na vyžádání úřadu práce vybrat z hlášených volných pracovních míst místa vhodná pro uchazeče o zaměstnání, kterým úřad práce věnuje zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání, tudíž i pro uchazeče o zaměstnání do 20 let věku.

Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání

Nárok na podporu při rekvalifikaci má uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce. O podpoře při rekvalifikaci rozhodne úřad práce ve správním řízení a podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace.

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa  bydliště uchazeče o zaměstnání.

Společensky účelné pracovní místo

Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa, která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit pracovní uplatnění jiným způsobem.

Společensky účelným pracovním místem je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na společensky účelná pracovní místa poskytují úřady práce příspěvek.

Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců.

Příspěvek na zapracování absolventa školy

Příspěvek na zapracování může úřad práce poskytnout zaměstnavateli na základě s ním uzavřené dohody, pokud zaměstnavatel přijímá do pracovního poměru uchazeče o zaměstnání, kterému úřad práce věnuje zvýšenou péči, tím může být i absolvent školy do 20 let věku.

Příspěvek se poskytuje na základě dohody mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. Příspěvek lze poskytovat maximálně po dobu 3 měsíců a měsíční příspěvek na jednu fyzickou osobu, která zapracovává, může činit maximálně polovinu minimální mzdy, tj. 4 000 Kč a celkový příspěvek na zapracování může činit až 12 000 Kč.  

Autorka se věnuje problematice zaměstnanosti.


1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 242/2008 Sb. a zákona č. 49/2009 Sb., ve svém ustanovení § 81 odstavec 10.

2 Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zaměstnanosti“).