Vázanost správního orgánu návrhem účastníka řízení

JUDr. Irena Hrdličková

            Předmětem soudního sporu se stala i otázka, zda správní orgán může rozhodnout na základě žádosti o starobní důchod také o přiznání tzv. předčasného starobního důchodu podle ustanovení § 31 zák. č. 155/1955 Sb., o důchodovém pojištění.

V konkrétním případě byl účastnici řízení na podkladě žádosti o starobní důchod přiznán tzv. předčasný starobní důchod podle ustanovení § 31 zák. č. 155/1955 Sb. Jednalo se o důchod přiznaný za odpracovanou dobu v České republice bulharské státní příslušnici s trvalým bydlištěm v Bulharsku, které byl přiznán důchod ve výši odpovídající době odpracované v ČR, tzv. „dílčí“ důchod. Proti tomuto rozhodnutí podala účastnice řízení žalobu. V ní uvedla, že žádala o českou dávku důchodového pojištění.

Dopisem ČSSZ byla poučena o vzniku nároku na starobní důchod podle ustanovení § 29 zák. č. 155/1995 Sb. Přesto byla vyzvána k předložení prohlášení ke starobnímu důchodu podle § 31 citovaného zákona. Přiznání tohoto nároku však písemně odmítla a trvala nadále na přiznání starobního důchodu podle ustanovení § 29 zák. č. 155/1995 Sb. Bez ohledu na tento její požadavek byl jí přiznán „předčasný“ důchod.

Kasační stížnost byla zamítnuta

            Kasační stížnost podanou proti rozsudku krajského soudu Nejvyšší správní soud zamítl s tím, že:

 „…Správní orgán je v řízení zahájeném na návrh účastníka řízení tímto návrhem vázán a nemůže se od něho odchýlit. Návrhu účastníka řízení proto může pouze vyhovět nebo jej zamítnout. Ani v případě vad návrhu (podání) si jej nemůže správní orgán upravovat dle svého mínění. Tehdy je nutno odstranit nedostatky návrhu (podání postupem proto stanoveným zákonem (viz § 19 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb.).

            Jestliže nárok na výplatu důchodu je mimo jiné podmíněn podáním žádosti o důchod, pak žalobkyně právě v žádosti musí přesně specifikovat, o jaký konkrétní důchod žádá, a od kterého data žádá přiznání důchodu. Jestliže má žalobkyně v úmyslu uplatnit nárok na starobní důchod před dovršením důchodového věku, a o tomto nároku byla výslovně informována, musí tento svůj požadavek v žádosti o důchod zřetelně specifikovat. Pokud žalobkyně v řízení s mezinárodním prvkem výslovně uvedla, že žádá o starobní důchod a je seznámena s podmínkou, že při pobírání důchodu v České republice jí bude důchod poskytován ve snížené výši, je předmětem řízení toliko dávka podle § 29 zákona o důchodovém pojištění….“

(Rozsudek NSS ze dne 26. června 2008 sp. zn. 3 Ads 30/2007)

Autorka článku pracuje v ČSSZ.