STUDENTI A PODNIKÁNÍ

ŠÁRKA GREGOROVÁ

Na studenty, kteří podnikají, je pohlíženo jako na OSVČ vykonávající vedlejší činnost. Je to pro ně určitá forma zvýhodnění. Nejsou za určených podmínek povinni platit pojistné nebo zálohy, případně mohou platit zálohy v nižších částkách.
Tato problematika se řídí ustanovením § 9 odst. 6 písm. e) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších přepisů – samostatná výdělečná činnost se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud osoba samostatně výdělečně činná v kalendářním roce byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995.
Za OSVČ se pro účely důchodového pojištění považuje osoba, která ukončila povinnou školní docházku, dosáhla věku aspoň 15 let a vykonává samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupracuje při výkonu samostatné výdělečné činnosti.
Za nezaopatřené dítě se podle tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky. Poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání.
Soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání je studium na středních a vysokých školách v České republice, s výjimkou dálkového, distančního, večerního a kombinovaného studia. V dobách těchto výjimečných forem studia, je dítě považováno za nezaopatřené, nevykonává-li výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.
Pro posouzení výkonu samostatné výdělečné činnosti se studium ve všech formách považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Podle zákona o vysokých školách se studium v programech celoživotního vzdělávání nepovažuje za studium na vysoké škole, a proto jej tedy nelze považovat za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání.1 Studentova účast na důchodovém pojištění je do určité výše dosaženého základu daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti dobrovolná. Po překonání rozhodné částky je již povinná. Rozhodná částka za rok 2008 činí 51 744 Kč a za rok 2009 je ve výši 56 532 Kč.
Je-li student úspěšným podnikatelem a vydělává, bude povinen platit pojistné za rok, ve kterém dosáhl rozhodné částky, a po podání přehledu za tento rok i zálohy na pojistné ve vypočtené výši. V opačném případě nebude povinen platit pojistné a ani zálohy na pojistné.
Od 1. ledna 2009 je OSVČ povinna doložit důvody pro výkon vedlejší činnosti nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém podala přehled. Uvedené platí již pro podání „Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008“.

CO JE POVAŽOVÁNO ZA SOUSTAVNOU PŘÍPRAVU NA BUDOUCÍ POVOLÁNÍ

Střední škola
  • Doba od počátku školního roku prvního ročníku školy.
  • Doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu.
  • Doba od úspěšného vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky nebo absolutoria do konce školního roku.
  • Doba školních prázdnin po ukončení studia, pokud dítě po celý kalendářní měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Vysoká škola

  • Začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké školy a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.
  • Doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším studiu.
  • Kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, pokud dítě po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost ani nepobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Student vysoké školy je nezaopatřeným dítětem po celý kalendářní měsíc, v němž ukončil studium (ať úspěšně či neúspěšně - není rozhodující, jakým způsobem k ukončení studia na vysoké škole došlo) bez ohledu na to, zda v tomto kalendářním měsíci vykonává výdělečnou činnost nebo zda pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. V následujícím kalendářním měsíci je nezaopatřeným dítětem pouze, pokud po celý tento měsíc nevykonává výdělečnou činnost a ani nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání. To znamená, že i když dítě v tomto kalendářním měsíci vykonává výdělečnou činnost nebo pobírá hmotné zabezpečení, tak tato skutečnost nesmí trvat po celý kalendářní měsíc. Stačí tedy, když dítě nevykonává výdělečnou činnost nebo nepobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání alespoň jeden den z tohoto kalendářního měsíce. Pak je ještě i v tomto měsíci splněna podmínka soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání.
  • Doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud toto studium bezprostředně navazuje, nejdéle však doba tří kalendářních měsíců od ukončení studia na jedné vysoké škole do zahájení studia na téže nebo jiné vysoké škole. Jedinými podmínkami pro to, aby se doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole, považovala za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání jsou: studium na vysoké škole se ke dni ukončení tohoto studia považuje za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání a další studium na téže nebo jiné vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole, tj. v nejbližším možném termínu dítě zahájí další studium na téže nebo jiné vysoké škole. Obě uvedené podmínky musí být splněny současně. Po dobu těchto tří kalendářních měsíců je tedy splněna podmínka soustavné přípravy dítěte na budoucí povolání a dítě se považuje za nezaopatřené, a to bez ohledu na skutečnost, zda v této době vykonává výdělečnou činnost či zda pobírá hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání.

Pokud jde o výklad pojmu zahájení a ukončení studia na vysoké škole, je třeba vycházet ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.

PŘÍKLAD 1
Student střední školy odmaturoval v květnu 2009. Osobou samostatně výdělečně činnou je již od 1. ledna 2008, za rok 2008 činily příjmy po odpočtu výdajů částku 120 000 Kč. Jako student vysoké školy v prezenčním studiu bude zapsán dne 9. září 2009.
Výkon samostatné výdělečné činnosti bude považován za vedlejší od 1. ledna 2008 a po složení maturity do zápisu na vysoké škole a dále po dobu prezenčního studia.

PŘÍKLAD 2
Student střední školy odmaturoval v květnu 2009. Osobou samostatně výdělečně činnou je již od 1. ledna 2008, za rok 2008 činily příjmy po odpočtu výdajů částku 48 000 Kč. Jako student vysoké školy bude zapsán v kombinovaném studiu dne 9. září 2009.
Výkon samostatné výdělečné činnosti bude považován za vedlejší od 1. ledna 2008 a po složení maturity do zápisu na vysokou školu a dále také po dobu kombinovaného studia.

Autorka článku pracuje v ČSSZ.
1§ 60 zákona č. 111/1998, o vysokých školách.