MPSV se zabývá nálezem Ústavního soudu k důchodům

Zásadní a konsensuální politické rozhodnutí bude nezbytné v souvislosti s výpočtem důchodů v budoucnosti. Ústavní soud totiž 16. dubna 2010 vyhlásil, že ruší ustanovení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který upravuje způsob stanovení výpočtového základu pro výpočet důchodu. Nález soudců se týká všech důchodů, tedy starobních, invalidních i pozůstalostních. Protože se jedná o složitou oblast, která se dotýká široké veřejnosti, Ústavní soud stanovil vykonatelnost opatření do 30. září 2011. Přestože nález neznamená zásadní reformu českého důchodového systému, nemůže vzhledem k odůvodnění jeho realizace spočívat pouze ve formální změně právní úpravy důchodů. Vše je třeba pečlivě připravit. 

MPSV ZVAŽUJE MOŽNÁ ŘEŠENÍ

Hned po vyhlášení nálezu proto začali odborníci Ministerstva práce a sociálních věcí rozhodnutí analyzovat, aby bylo možné zahájit práce na změně právní úpravy. Na základě analýzy nyní MPSV zvažuje možná řešení a modeluje varianty výpočtu důchodů včetně dopadů, ze  kterých vyplynou konkrétní návrhy. MPSV přitom bere v potaz přiměřenost důchodů dle nálezu Ústavního soudu a také finanční udržitelnost důchodového systému. Návrhy, které se stanou podkladem pro změnu právní úpravy, by měly být připraveny do konce letošního května.

O způsobu řešení dle připravených návrhů bude – vzhledem k času – pravděpodobně rozhodovat vláda vzešlá z květnových voleb do Poslanecké sněmovny. Samotný návrh novely zákona o důchodovém pojištění a dalších předpisů bude třeba předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu nejpozději do konce roku 2010. To proto, aby bylo možné včas schválit potřebné úpravy. A také proto, aby se Česká správa sociálního zabezpečení, která v praxi rozhoduje o drtivé většině důchodů z českého důchodového systému, mohla na nový systém připravit. Základní podmínkou úspěšné realizace zásadních změn v důchodech bude mj. pečlivá úprava softwaru a dalšího technického vybavení a rovněž dostatek proškolených zaměstnanců.

Nezbytným předpokladem úspěšného náběhu nového systému je také potřebná legisvakance, tedy doba od přijetí nové právní úpravy do nabytí její účinnosti. Pokud by se vše neuskutečnilo dostatečně rychle, absence legislativy by vedla k tomu, že by důchodcům nebylo možné vypočítat tzv. procentní výměru důchodu a mohli by ji dostat pouze v zákonem stanoveném minimu 770 Kč.