Mgr. Ivana Žáčková: Evidenční listy důchodového pojištění

Mgr. Ivana Žáčková

Změny v právních předpisech upravujících oblast nemocenského pojištění,1 důchodového pojištění,2 pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3 a provádění sociálního zabezpečení4 účinné od 1. ledna 2009 ovlivňují i zásady pro vyplňování „Evidenčních listů důchodového pojištění“ (dále jen „ELDP“).

V souvislosti s těmito změnami ČSSZ připravila nový formulář ELDP, „Všeobecné zásady pro vyplňování ELDP platné od 1. 1. 2009“ a „Metodickou pomůcku k vyplňování ELDP od 1. 1. 2009“.

Hlavní změny ve vedení a předkládání ELDP od 1. ledna 2009

Změny týkající se lhůt

  • Upřesnila se lhůta pro zápis údajů do ELDP v případech, kdy výdělečná činnost skončí před 31. prosincem. Ke stávající lhůtě „do 1 měsíce po konečném vyúčtování příjmů“ byla doplněna nejzazší lhůta pro vyhotovení ELDP, a to 31. ledna následujícího kalendářního roku. (Při dodatečném zúčtování příjmu i po této lhůtě se vyhotoví opravný ELDP.)
  • Prodlužuje se lhůta pro předložení ELDP, a to z dosavadních 8 dnů na 30 dnů ode dne zápisu údajů do ELDP nebo ode dne zániku zaměstnavatele. (Je nutné však připomenout, že v případě předkládání ELDP na vyžádání orgánů sociálního zabezpečení platí i nadále lhůta „do 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánu sociálního zabezpečení“.)
  • Byla upřesněna lhůta pro archivaci stejnopisu ELDP v případech, kdy je ELDP vyhotovován později než v zákonem stanovených lhůtách, například z důvodu vyhotovení opravného ELDP. V těchto případech si zaměstnavatel ponechá stejnopis ELDP ve své evidenci po dobu tří kalendářních roků, po roce, ve kterém byl vyhotoven.

Změny ve vedení a vyplňování ELDP

  • Doba pojištění od 1. ledna 2009 se vykazuje již na novém formuláři ELDP. V tomto tiskopisu již nelze provádět jakékoliv opravy údajů v oddílu 2. Průběh pojištění v daném roce – použití znaku „Z“, který zneplatnil konkrétní řádek ELDP, již nový tiskopis neumožňuje. Při chybném vyplnění některého z těchto údajů musí zaměstnavatel použít nový tiskopis.
  • Nově bude ELDP veden i pro poživatele starobního důchodu, který je výdělečně činný po dovršení důchodového věku. Avšak pouze v případě, pokud tento poživatel starobního důchodu byl kdykoli v minulosti nebo je v současné době účasten důchodového pojištění v cizině.
  • Pokud po 1. lednu 2009 zaměstnanec ukončí výdělečnou činnost a u téhož zaměstnavatele bezprostředně naváže další výdělečnou činností, tak za předpokladu, že obě výdělečné činnosti (původní i nově uzavřená) zakládají účast na nemocenském pojištění a jedná se o stejný druh výdělečné činnosti (stejný druh pracovněprávního vztahu), je tato situace považována za trvání pojištění bez přerušení5. V těchto situacích bude pro zápis doby pojištění na ELDP využit pouze jeden řádek. Uvedené však neplatí u činností uvedených v § 5 odst. 1 písm. b), d), j), k) a l) zákona o důchodovém pojištění.
  • Pokud v průběhu daného kalendářního roku dojde u výdělečné činnosti konkrétního zaměstnance ke změně podmínek účasti na pojištění v souvislosti se změnou zaměstnání6 na zaměstnání malého rozsahu7 a naopak, bude trvání pojištění v rámci jednoho kalendářního roku vyplněno ve dvou (třech) řádcích. Jednotlivá období trvání zaměstnání a období trvání zaměstnání malého rozsahu se uvedou vždy na samostatných řádcích.
  • V návaznosti na skutečnost, že vyloučenou dobou podle zákona o důchodovém pojištění již není doba pobírání dávek nemocenského pojištění, ale tzv. omluvné důvody [definované ustanovením § 16 odst. 4 písm. a) zákona o důchodovém pojištění], vykazuje zaměstnavatel na ELDP pouze dobu omluvných důvodů v době trvání výdělečné činnosti. Údaje o trvání omluvných důvodů po skončení výdělečné činnosti již zaměstnavatel do ELDP nevykazuje.

Výjimku z tohoto pravidla tvoří v rámci přechodného období případy, kdy zaměstnavatel ve smyslu přechodného ustanovení zákona o nemocenském pojištění8 vyplácí dávky nemocenského pojištění i po 31. prosinci 2008 (jde o případy, kdy nárok na výplatu dávky vznikl před 1. lednem 2009). V těchto případech zaměstnavatel, obdobně jako v roce 2008, vykáže v ELDP za rok 2009 i údaje o čerpání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti. V ostatních případech, kdy omluvné důvody trvají i po skončení výdělečné činnosti (nebo vzniknou v ochranné lhůtě) po 31. prosinci 2008, předávají údaje o jejich trvání do ústřední evidence ČSSZ již výlučně místně příslušné OSSZ.

Změny ve vykazovaných údajích

PSČ/Post Code – u adresy v zahraničí se nově do kolonky uvádí i zahraniční směrovací kód.

První znak trojmístného údaje „Kód“ – označuje druh výdělečné činnosti a umožňuje rozlišení více pojistných vztahů u téhož zaměstnavatele. Pro období od 1.  ledna 2009 byl změněn číselník druhů výdělečné činnosti. Při vykazování doby pojištění od 1. ledna 2009 již zaměstnavatel použije kódové označení dle nového číselníku, a to i v případech, kdy výdělečná činnost u zaměstnavatele byla započata před tímto datem.

Číselník druhů výdělečné činnosti platný od 1.  ledna 2009

1 - jeden (popř. první) pracovní poměr u zaměstnavatele,

2 - druhý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele,

3 - třetí souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele,

4 - čtvrtý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele,

5 - pátý souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele,

6 - šestý (a další) souběžný pracovní poměr u téhož zaměstnavatele,

A - dohoda o pracovní činnosti,

B - druhá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

C - třetí souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

D - čtvrtá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

E - pátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

F - šestá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

G - sedmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

H - osmá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

I - devátá souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

J - desátá (a další) souběžná dohoda o pracovní činnosti u téhož zaměstnavatele,

K - dobrovolný pracovník pečovatelské služby,

L - domácký zaměstnanec,

M - pěstouni ve zvláštních případech – § 40a zákona č. 117/1995 Sb.,

N - smluvní zaměstnanec,

O - člen družstva – § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb.,

P - člen družstva – § 5 odst. 1 písm. x) zákona č. 155/1995 Sb.  (účast pouze na důchodovém pojištění),

R - jednatel, komanditista – § 5 odst. 1 písm. w) zákona č. 155/1995 Sb. (účast pouze na důchodovém pojištění),

S - společník – § 5 odst. 1 písm. w) zákona č. 155/1995 Sb. (účast pouze na důchodovém pojištění).

Druhý znak trojmístného údaje „Kód“

Uvedení údaje „N“, „R“ nebo „M“ pro vykázání doby pobírání dávek nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti bude přicházet v úvahu jen po přechodné období, kdy zaměstnavatel vyplácí v roce 2009 dávky nemocenského pojištění. Půjde o výjimečné případy, kdy výplata dávek nemocenského pojištění plyne po skončení výdělečné činnosti i v roce 2009. První znak kódového údaje bude v těchto případech uváděn podle zásad platných od 1. ledna 2009.

Třetí znak trojmístného údaje „Kód“ – údaj „V“ se nově uvede i v případě, že pojištěnec v průběhu kalendářního roku vykonával vojenskou službu v ozbrojených silách ČR.

„Název zaměstnavatele” – nový formulář ELDP již neobsahuje údaje o adrese zaměstnavatele. Pro lepší identifikaci se doporučuje do této kolonky vyplnit kromě celého názvu zaměstnavatele také obec sídla zaměstnavatele.

”IČ” – dosavadní omezení, kdy bylo možné uvádět pouze IČ vydané v ČR, již neplatí. Nově se u zahraničních subjektů uvádí i individuální číslo vydané v cizině.

Nově vykazované údaje

„Kód OSSZ“ – uvádí se kód OSSZ, v jejímž obvodu je útvar zaměstnavatele, ve kterém je vedena evidence mezd. Číselník je přílohou Všeobecných zásad pro vyplnění ELDP. Například 777 pro Jihlavu.

„Místně příslušná OSSZ (ÚP PSSZ)“ – uvádí se slovy příslušná OSSZ, např. Jihlava.

”Stát” – uvádí se kód z číselníku států, který je k dispozici na webových stránkách www.cssz.cz/cz/tiskopisy/ciselniky.htm. Jde vždy o dvoumístný údaj, pro Českou republiku se používá kód CZ. Výběr v praxi nejčastěji používaných zkratek států je přílohou Všeobecných zásad pro vyplnění ELDP.

„MR“ - zaměstnání malého rozsahu – uvede se hodnota „A“ nebo „N“:

A –  v případech, kdy se jedná o zaměstnání malého rozsahu – přichází v úvahu u činností vymezených § 5 odst. 1. písm. a), c), f), j) a v) zákona o důchodovém pojištění,

N – kdy se nejedná o zaměstnání malého rozsahu, nebo jde o osobu účastnou pouze důchodového pojištění – tj. o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. w) a x) zákona o důchodovém pojištění.

Závěrem je třeba upozornit na to, že ELDP za rok 2008 a případné opravné ELDP za rok 2004 až 2007 se vyplňují podle předpisů účinných do 31. prosince 2008, a to do tiskopisu ELDP platném od 1. ledna 2004 a s uvedením údaje o druhu výdělečné činnosti z číselníku platného do 31. prosince 2008.

Autorka článku pracuje v ČSSZ jako ředitelka odboru sociálního pojištění OSVČ a přípravného důchodového řízení.

---------------------------------------------

1Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

2Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

3Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a přípěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

4Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

5§ 10 odst. 4 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

6§ 6 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

7§ 7 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

8§ 171 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.