eNeschopenka

Mgr. František Boháček

Nová služba České správy sociálního zabezpečení umožňuje lékařům předávat OSSZ (v Praze PSSZ, v Brně MSSZ) elektronicky:

  •  I. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Hlášení OSSZ o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
  • II. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – Průkaz práce neschopného pojištěnce a hlášení OSSZ o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a
  • Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Tato služba, primárně určená lékařům a zdravotnickým zařízením, je nazývána e - Podání Hlášení pracovní neschopnosti (dále jen „e - Podání HPN“).1 Služba je součástí komplexního řešení nazývaného eNeschopenka.

Jak se změní práce lékařů v souvislosti s eNeschopenkou?

Lékaři, který se rozhodne eNeschopenku využívat, se změní práce při vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Namísto ručního vyplnění klasického propisovacího papírového tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“ zadá informace do svého lékařského softwaru, který zajistí jednak elektronické odeslání potřebných informací ve formě datové věty na ČSSZ a jednak tisk ostatních dílů rozhodnutí, určených pro pojištěnce, zaměstnavatele a také pro OSSZ příslušnou k výplatě dávek nemocenského pojištění.

V průběhu dočasné pracovní neschopnosti lékař nebude vyplňovat papírový tiskopis „Hlášení ošetřujícího lékaře ve smyslu § 61 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění“, neboť potřebné informace zaznamená do svého softwaru a odešle je ve formě datové věty na ČSSZ. Obdobně bude postupovat při ukončení dočasné pracovní neschopnosti.

Pro lékaře, který eNeschopenku přímo využívat nebude, se vlastní práce při vystavení rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nezmění. Takový lékař může prozatím pracovat se stávajícím tiskopisem. Pokud však převezme do péče pojištěnce s eNeschopenkou, bude v průběhu dočasné pracovní neschopnosti a při jejím ukončení pracovat s díly vytištěnými z lékařského softwaru.

Má eNeschopenka význam pro pojištěnce a zaměstnavatele?

Na první pohled se může zdát, že eNeschopenka má v tuto chvíli praktický význam pouze pro lékaře. Není tomu tak. Především je třeba si uvědomit fakt, že v okamžiku, kdy lékař rozhodne o vzniku dočasné pracovní neschopnosti a využije k tomu svůj lékařský software, předává na příslušnou OSSZ informaci o vzniku dočasné pracovní neschopnosti2 ve velice krátkém čase. Pojištěnec nedostane do rukou díly klasického propisovacího papírového tiskopisu „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, nýbrž nově vytištěné díly rozhodnutí, tzv. díly eNeschopenky.3 Po obsahové stránce jsou shodné s klasickým tiskopisem, jejich grafická podoba se však odlišuje tak, aby bylo v praxi možné jednoduše určit způsob, jakým bylo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystaveno.

Praktický dopad má tedy řešení i na pojištěnce a zaměstnavatele, výhody jsou však spíše zprostředkované. Díky eNeschopence odpadne lékařům nadbytečná administrativa. Tiskopis bude čitelný a údaje vyplněny jednoznačně, odpadne tedy jejich následné došetřování.

Jaké jsou podmínky používání?

K tomu, aby lékař mohl eNeschopenku využívat, potřebuje počítač s připojením k internetu, software, který bude podporovat elektronické odeslání informací ve formě datové věty na ČSSZ (e - Podání HPN) buď prostřednictvím Veřejného rozhraní pro elektronická podání (VREP),4 nebo prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS),5 a zařízení pro tisk dalších dílů rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Současně musí mít přiděleno Identifikační číslo pracoviště pro elektronická podání (IČPE) a, v závislosti na svém lékařském softwaru, vlastnit buď kvalifikovaný certifikát, nebo mít zřízenou datovou schránku. Identifikační číslo pracoviště bude přiděleno na základě „Žádosti o přidělení Identifikačního čísla pracoviště pro elektronická podání“, kterou lékař podává na své místně příslušné OSSZ. Tato OSSZ mu poskytne detailní informace o používání eNeschopenky a může mu pomoci vyplnit žádost. Žádost lze podat též elektronicky na adresu elektronické podatelny nebo do datové schránky příslušné OSSZ.

Proč by měl lékař využívat eNeschopenku?

Pro lékaře znamená zavedení eNeschopenky možnost přejít ze současného způsobu zpracování administrativy spojené s ručním vyplněním klasického propisovacího papírového tiskopisu na moderní řešení prostřednictvím svého lékařského softwaru. Lékař bude vyplňovat v souvislosti s dočasnou pracovní neschopnosti pouze informace, které s ní skutečně souvisí. Identifikační údaje o pacientovi, které jsou nezbytnou součástí rozhodnutí a v nichž se nejčastěji chybuje, by měly být automaticky dotaženy přímo z lékařského softwaru. Lékař tak ušetří čas potřebný na přepis údajů do tiskopisu i náklady na předání příslušných dílů tiskopisu OSSZ.

Jak je fungování eNeschopenky ověřeno v praxi?

ČSSZ přijímá elektronická podání ve formě datových vět, tzv. e - Podání, obdobně jako je tomu u e - Podání HPN, již od roku 2005. Hlášení pracovní neschopnosti je již desátou elektronickou službou, kterou ČSSZ zavedla. Před jejím nasazením do provozu proběhlo několikaměsíční testování. Dodavatelům softwarů poskytuje ČSSZ podporu pro správné zapracování eNeschopenky do lékařského softwaru. Elektronicky zaslané formuláře e - Podání HPN jsou automatizovaně zpracovány.

Kde lze získat podrobnější informace?

Podrobné informace k eNeschopence včetně „Žádosti o přidělení Identifikačního čísla pracoviště pro elektronická podání“, Příručky pro lékaře a grafických předloh tiskopisů eNeschopenky jsou k dispozici na: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/ke-stazeni/e-podani-HPN/e-podani-hpn.

Seznam kontaktních pracovníků OSSZ pro e‑Podání HPN naleznete u kontaktů na jednotlivá pracoviště.

Které lékařské softwary podporují eNeschopenku?

Podpora funkcionalit spojených s eNeschopenkou závisí na dodavatelích softwaru. Od září 2010 mají k dispozici informace potřebné pro zapracování eNeschopenky. Nové verze se připravují na druhé čtvrtletí roku 2011.

Co je cílem eNeschopenky?

eNeschopenka má zcela nahradit papírové tiskopisy nejen v případě dočasné pracovní neschopnosti a s ní souvisejícího nemocenského, ale i u ostatních dávek nemocenského pojištění, kterými jsou ošetřovné, peněžitá pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.

ČSSZ v současné době umožňuje zaměstnavatelům elektronicky předávat informace potřebné pro posouzení nároku na dávku, její výpočet a výplatu prostřednictvím e - Podání NEM_PRI.6 Tuto službu mohou zaměstnavatelé využít místo papírového tiskopisu „Příloha k žádosti o dávku o nemocenského pojištění“, na kterém se standardně informace potřebné pro posouzení nároku na dávku, její výpočet a výplatu místně příslušné OSSZ předávají.

Další vývoj v této oblasti však odvisí od změn právní úpravy nejen v oblasti nemocenského pojištění.7 Bez nich nebude moci ČSSZ následné etapy eNeschopenky realizovat.

 

Autor článku pracuje v ČSSZ.

1 Viz také LANGOVÁ, Petra: Národní pojištění, 2010, č. 11.

2 Povinnost ošetřujícího lékaře zaslat OSSZ hlášení o vzniku, změně režimu a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti upravuje § 61 písm. e) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

3 Povinnost ošetřujícího lékaře předat pojištěnci rozhodnutí o vzniku, změně režimu a o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, společně s příslušnými hlášeními pro zaměstnavatele upravuje § 61 písm. d) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

4 Viz také VŘESKÝ, Radim: Národní pojištění, 2010, č. 11.

5 Viz zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverze dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

6 Viz také LYSÁ, Michaela: Národní pojištění. 2010, č. 5.

7 Například náhrada mzdy v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény je upravena v § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.