e - Podání – nové komunikační rozhraní VREP

Česká správa sociálního zabezpečení umožňuje svým klientům zasílat vybrané druhy formulářů v elektronické podobě. Jedná se o tzv. e - Podání, která ČSSZ dosud přijímala pouze prostřednictvím Portálu veřejné správy. Vzhledem ke skutečnosti, že Ministerstvo vnitra garantovalo ČSSZ provoz Portálu veřejné správy pouze do konce letošního roku, vybudovala Česká správa sociálního zabezpečení nové specializované komunikační rozhraní. Tímto zcela novým komunikačním rozhraním (komunikačním kanálem) pro příjem elektronických podání je VREP (Veřejné rozhraní pro e - Podání).

Veřejné rozhraní pro e - Podání

Komunikační kanál VREP je připraven pro elektronicky podávající klienty ČSSZ jako plnohodnotná náhrada komunikačního kanálu využívajícího Portál veřejné správy. Jedná se o kanál zcela nezávislý na Portálu veřejné správy, který provozuje a spravuje ČSSZ.  Při budování VREP byl kladen důraz na maximální možnou kompatibilitu se stávajícím rozhraním Portálu veřejné správy. Cílem ČSSZ je minimalizovat dopady na podávající při přechodu z Portálu veřejné správy na přímé komunikační rozhraní VREP, tzn. minimalizovat nutnost úprav komunikačních programů (modulů). Od října mají vývojáři a SW firmy k dispozici „testovací VREP“ (obdoba „testovací větve Portálu veřejné správy“), aby si mohli připravit a otestovat své programy (moduly) pro přechod na toto nové komunikační rozhraní.

VREP se od 1. prosince 2010 stane pro ČSSZ primárním komunikačním kanálem pro příjem elektronických podání (e - Podání). Aby bylo dosaženo optimálního a plynulého přechodu z Portálu veřejné správy na nový systém, doporučuje ČSSZ svým elektronicky podávajícím klientům přejít nejpozději od 1. ledna 2011 na používání Veřejného rozhraní pro e - Podání.

Prostřednictvím tohoto kanálu bude možné ČSSZ podávat všechna stávající e - Podání. Veškeré nové elektronické služby budou implementovány pouze do tohoto přímého komunikačního rozhraní.

Přechod z komunikačního kanálu PVS na VREP

Stávající klienti, již registrovaní k elektronickému podávání, nemusí provádět novou registraci. Jejich registrační údaje budou platné také pro komunikaci přes VREP.

Noví elektronicky podávající klienti se budou registrovat již pouze na místně příslušné OSSZ (v Praze PSSZ, v Brně MSSZ). Pro VREP tedy odpadá do této doby nezbytný úkon registrace na Portálu veřejné správy včetně případné registrace zástupců nebo asistentů. Tato skutečnost je tedy z hlediska klientů ČSSZ pozitivním zjednodušením.

Pro podávání prostřednictvím VREP vyžaduje ČSSZ (obdobně jako při podávání přes Portál veřejné správy):

  • registraci k elektronickému podávání na místně příslušné OSSZ (PSSZ, MSSZ),
  • povinné podepisování zasílaných e - Podání elektronickým podpisem na základě kvalifikovaného certifikátu vydaného oprávněnou certifikační autoritou,
  • zašifrování odesílaných dat platným šifrovacím certifikátem ČSSZ.

 VREP, toto specializované komunikační rozhraní ČSSZ využívá:

  • zabezpečenou komunikaci HTTP pomocí SSL/TSL,
  • podávací a dotazovací protokol GovTalk,
  • podpisovou časovou značku VREP.

 Pro klienty, kteří v elektronické komunikaci nepřejdou z Portálu veřejné správy na VREP, bude ČSSZ podporovat tento komunikační kanál, dokud nedojde ze strany Ministerstva vnitra, jakožto provozovatele Portálu veřejné správy, k jeho vypnutí.

Česká správa sociálního zabezpečení má zájem na zvyšování podílu elektronicky zasílaných podání a doufá, že nové komunikační rozhraní VREP bude v tomto ohledu pozitivním přínosem.

Podrobné informace, nejen k VREP a přechodu z Portálu veřejné správy na VREP, ale také k celkové problematice elektronického podávání naleznete na: http://www.cssz.cz/cz/e-podani/.

Bc. Radim Vřeský

odbor koncepcí a systémové integrace ČSSZ