Časopis Národní pojištění č. 8-9/2003

VÍTE, ŽE…?ANKETANA AKTUÁLNÍ TÉMAK zaměstnávání zdravotně postižených občanůPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Martin Štefko: Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavateleMUDr. Julie Wernerová: Může občan pobírající plný invalidní důchod pracovat?ZAMĚSTNANOSTDoc. Ing. Magdalena Kotýnková, CSc.: Existenční minimumDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Trnková: Rozdílná úroveň důchodů starodůchodců a novodůchodcůJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích – 7. částIrena Mattanelli: Jak postupovat při osobní péči o dítě nebo bezmocnou osobuDagmar Polívková: Jak vyplňovat evidenční list důchodového pojištění v případě aplikace zák. č. 263/2002 Sb.JUDr. Jiří Biskup: Podíly nároků z důchodového pojištění po rozvodu manželstvíZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍMgr. Ladislav Švec: Příprava vstupu do EU a české zdravotní pojištění JUDr. Růžena Hájková: Fyzické osoby jako plátci pojistného na zdravotní pojištěníNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Svobodová: Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřstvíZ kontrol nemocenského pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAMUDr. Dušan Gajdoštík: Zásady posudkové medicínyJUDr. Radim Langer: Důsledky časového hlediska pro vztah posudkové činnosti lékařů OSSZ a posudkových komisí MPSV – 1. částSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Příspěvek na provoz motorového vozidla – 2. částZÁKONODÁRSTVÍVe Sbírce zákonů vyšloČSSZ INFORMUJEPovolování výjimek z příslušnosti k právním předpisůmPŘED VSTUPEM DO EUIng. Tomáš Kaplan: Koordinační nařízení a důchodyZE SOUDNÍCH SÍNÍJUDr. Irena Hrdličková: Soudní přezkum rozhodnutí ve věcech důchodového pojištěníINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEMgr. Karel Lux: Identifikace občana v informačních systémech veřejné správyDŮLEŽITÉ ÚDAJEJednorázové dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občanyKNIHOVNIČKAKONZULTACE