Časopis Národní pojištění č. 4/2003

NA AKTUÁLNÍ TÉMAMgr. Jiří Král: Připravuje se nový systém nemocenského pojištěníPRACOVNÍ PRÁVOJUDr. Eva Špundová: Dovolená na zotavenou v souvislosti se zameškáním práce před nástupem na mateřskou dovolenouJUDr. Ladislav Jouza: Pracovní poměr mladistvýchZAMĚSTNANOSTJUDr. Ladislava Steinichová: Povinnosti úřadu práce vůči občanu se ZPSDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍJUDr. Helena Pelikánová, Václav Šantrůček: Předpisy o důchodovém pojištění v otázkách a odpovědích – 5. částJUDr. Jiří Tuháček: Žádost o přiznání důchodu – nové adresní údaje v tiskopisuJUDr. Jiří Biskup: Analýza důchodových reforemSOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍJUDr. Eva Volfová, Jaroslava Kodrová: Příjmy zaměstnanců, z nichž zaměstnavatelé srážejí a odvádějí pojistné na sociální zabezpečení – 7. částKONTROLNÍ ČINNOSTKarel Slaný: Kontrola pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a nemocenského pojištěníLÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBAJUDr. Radim Langer: Lékařská posudková služba a soudní rozhodování – 2. částSOCIÁLNÍ DÁVKYPaedDr. Petr Niederle: Dávky sociální péče pro specifické skupiny občanůZ NOVÝCH ZÁKONŮVe Sbírce zákonů vyšloČSSZ INFORMUJEPro OSVČ – vše důležité o příjmech a výdajíchPŘED VSTUPEM DO EUO Smlouvě o sociálním zabezpečením mezi ČR a KanadouINFORMAČNÍ TECHNOLOGIEOjedinělý projekt digitalizace oceněn v USAJAK JEDNAT S KLIENTYŘízení skupiny lidí za pomoci skupinové dynamiky – 1. částPaedDr. Vladimír Šik: Co to je skupina či pracovní týmDŮLEŽITÉ ÚDAJEKONZULTACE