Časopis Národní pojištění č. 12/2009

OBSAH

VÍTE, ŽE…?

NA AKTUÁLNÍ TÉMA
Datové schránky nemají vliv na doručování prostřednictvím Portálu veřejné správy

Úsporná opatření od ledna 2010

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Nejdůležitější změny v oblasti důchodového pojištění účinné od 1. ledna 2010
– 3. část

JUDr. Vladimír Voříšek: Pozůstalostní důchody
JUDr. Roman Lang, JUDr. Helena Pelikánová, Jana Dorčáková: Změny v zákoně č. 582/1991 Sb.
Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.: Kdy odejít do řádného starobního důchodu?

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
JUDr. Jana Laumannová: Změny v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti od 1. ledna 2010
Ing. Petra Štěpánková : Nemocenské dávky zaměstnanců v zemích EU, EHP a Švýcarska – 3. část

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Změny v placení pojistného od 1. ledna 2010

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo

LÉKAŘSKÁ POSUDKOVÁ SLUŽBA
Mudr. Julie Wernerová: K vyhlášce o posuzování invalidity

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PaedDr. Petr Niederle: Sociální práce v systému pomoci v hmotné nouzi – 4. část
Péče o ohrožené děti se má sjednotit

ČSSZ INFORMUJE
K žádostem o slevu na pojistném podaným po zákonem stanovené lhůtě

KONZULTACE