Časopis Národní pojištění č. 1/2009

OBSAH

VÍTE, ŽE…?                                                                                                         

Na aktuální téma
Mgr. Jiří Král: Sociální pojištění na prahu roku 2009

ZAMĚSTNANOST
Mgr. Olga Bičáková: Novelizace zákona o zaměstnanosti
JUDr. Ladislav Jouza: Rekvalifikace podle novely zákona o zaměstnanosti

SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Lenka Žišková: Systémy sociálního zabezpečení v EU – Švýcarsko

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Ivana Žáčková: Evidenční listy důchodového pojištění                           

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
Mgr. Eva Bolcková: Dávky nemocenského pojištění   
Šárka Gregorová: Nemocenské pojištění OSVČ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
Ing. Antonín Daněk: Maximální vyměřovací základ a řešení přeplatku ve zdravotním
pojištění za rok 2008

SOCIÁLNÍ DÁVKY
PaedDr. Petr Niederle : Nové úpravy zákona o pomoci v hmotné nouzi

ZÁKONODÁRSTVÍ
Ve Sbírce zákonů vyšlo                                                                                            
Smlouva o sociálním zabezpečení s Koreou                                                               

ZE SOUDNÍ PRAXE
Mgr. Michela Valentová: Přechod povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení při prodeji podniku – vybrané otázky

DŮLEŽITÉ ÚDAJE 
Sociální zabezpečení v roce 2009                                                                            

KONZULTACE