Začínající OSVČ: Placení pojistného na důchodové a nemocenské pojištění - ohlašovací povinnosti

Tento článek vyšel v časopisu Národní pojištění č.: 8-9/2015

RENATA DOSKOČILOVÁ

Pokud osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nevyužila možnosti oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti prostřednictvím živnostenského úřadu na „Jednotném registračním formuláři“, určeném pro správu sociálního zabezpečení (SSZ), je to pak povinna oznámit příslušné správě sociálního zabezpečení (PSSZ, OSSZ, MSSZ Brno) písemně na tiskopise „Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti“, který je k dispozici na klientských centrech SSZ, případně je uveřejněn na webových stránkách České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) www.cssz.cz.

Oznámení je OSVČ povinna učinit nejpozději do 8. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž samostatnou výdělečnou činnost zahájila; za pozdější oznámení se vystavuje možnosti udělení pokuty. V rámci tohoto oznámení jí bude přidělen variabilní symbol, pod kterým bude vedena na příslušné SSZ, a bude jí předán, příp. zaslán informativní dopis s přiděleným variabilním symbolem a dalšími informacemi.

OSVČ je v prvním roce zahájení činnosti povinna platit zálohy na pojistné, pokud vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost.

Zálohy na pojistné jsou splatné od 1. do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se platí. Za datum úhrady je považováno datum připsání na účet SSZ.

OSVČ, která alespoň po část kalendářního roku vykonávala samostatnou výdělečnou činnost (SVČ), je povinna podat příslušné SSZ na předepsaném tiskopise „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ (dále jen přehled), a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podle zákona o daních z příjmů podat daňové přiznání za tento kalendářní rok.

Termíny pro podání přehledu za rok 2015:

- pokud OSVČ nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna podat přehled nejpozději do 2. května 2016,

- pokud jí zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je povinna tuto skutečnost doložit OSSZ nejpozději do 30.dubna 2016. Přehled je pak povinna podat nejpozději do 1. srpna 2016,

- jestliže jí byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro podání daňového přiznání, je povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí této lhůty,

- není-li OSVČ povinna podávat daňové přiznání, je povinna podat přehled do 31. července 2016.

Ukončení/přerušení samostatné výdělečné činnosti je OSVČ povinna učinit písemně do 8. dne následujícího měsíce po měsíci, v němž ukončila/přerušila SVČ. Lze využít tiskopis „Oznámení o ukončení samostatné výdělečné činnosti“. Na základě tohoto oznámení bude OSVČ eventuálně předáno nebo zasláno potvrzení o době výkonu SVČ, o době důchodového pojištění a výši posledního vyměřovacího základu pro potřeby úřadu práce.

Uvedená podání (oznámení, tiskopisy) se mohou na SSZ předat osobně, zaslat poštou, prostřednictvím datové schránky, případně elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem na e-podatelnu.

Chce-li být OSVČ před SSZ zastoupena, může být zastoupení realizováno jen na základě plné moci. Forma plné moci se řídí účelem, ke kterému je vystavena.

Samostatná výdělečná činnost může být vykonávána jako hlavní nebo vedlejší:

SVČ se posuzuje jako hlavní v těch kalendářních měsících, ve kterých není posouzena jako vedlejší. OSVČ vykonávající hlavní SVČ je povinna v prvním roce jejího zahájení platit zálohy na pojistné alespoň v minimální výši stanovené pro daný kalendářní rok, a to až do měsíce, který předchází měsíci, ve kterém byl, nebo měl být podán přehled. V roce 2015 je minimální měsíční záloha na důchodové pojištění 1 945 Kč. Dle vypočteného (určeného) vyměřovacího základu z daňového základu, který OSVČ uvede na přehledu, se stanoví výše pojistného, které mělo být odvedeno za předchozí rok a dle vypočteného vyměřovacího základu z daňového základu nová výše záloh. Pokud je vypočtený vyměřovací základ nižší než minimální, platí se zálohy z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok, ve kterém se přehled podává.

Pro posouzení činnosti jako vedlejší je třeba, aby OSVČ oznámila příslušné SSZ existenci některého ze zákonem stanovených důvodů pro vedlejší činnost (výkon zaměstnání, výplata důchodu, péče o osobu závislou ve stupni II.–IV., studium apod.).

OSVČ vykonávající vedlejší SVČ nemá v prvním roce zahájení SVČ povinnost placení záloh na důchodové pojištění.

Po podání přehledu za kalendářní rok je OSVČ, která vykonává SVČ jako vedlejší, plátcem pojistného v případě, že její příjmy po odpočtu výdajů, resp. daňový základ dosáhly rozhodné částky. Rozhodná částka se stanovuje pro každý kalendářní rok nově a v roce 2015 činí 63 865 Kč za celých 12 měsíců výkonu činnosti. Za každý měsíc, ve kterém nebyla činnost vykonávána, se odečte 5 323 Kč (1/12). Dosažením rozhodné částky pak vznikne účast na důchodovém pojištění za předchozí kalendářní rok s povinností doplatit pojistné a zároveň vzniká i povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění od kalendářního měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled o příjmech a výdajích za předchozí rok.

Skutečnosti o výkonu vedlejší SVČ se oznamují příslušné SSZ kdykoli v průběhu roku, nejpozději však s podáním přehledu, ve kterém chce být osoba považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost, a povinně dokládaný důvod se musí doložit nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl podán přehled.

OSVČ není povinna dokládat důvody, pro které je SVČ považována za vedlejší, pokud ČSSZ údaj o těchto důvodech vede ve své evidenci, nebo má možnost si tento údaj obstarat v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. To znamená, že OSVČ musí SSZ doložit potvrzení o studiu, rozhodnutí o péči o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, potvrzení o trvání pracovního poměru z titulu zaměstnání u Ministerstva vnitra, spravedlnosti nebo obrany nebo zahraniční nositel pojištění, zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce zakládající účast na pojištění a výplatu důchodu, je-li vyplácen Ministerstvem vnitra, spravedlnosti, obrany nebo ze zahraničí.

Nemocenské pojištění (NP) je u OSVČ vykonávajících hlavní i vedlejší SVČ dobrovolné. K NP se nelze přihlásit zpětně. Pro přihlášení je třeba vyplnit tiskopis „Přihláška k dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ“.

Z NP OSVČ jsou poskytovány:

- nemocenské a

- peněžitá pomoc v mateřství (PPM).

Nárok na výplatu nemocenského má OSVČ, jejíž účast na NP OSVČ trvala aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni vzniku pracovní neschopnosti, výplata nemocenského náleží až od 15. dne pracovní neschopnosti.

Nárok na výplatu PPM má OSVČ, jejíž účast na NP trvala alespoň po dobu 270 kalendářních dní v posledních 2 letech přede dnem nástupu na PPM, z toho musí být po dobu alespoň 180 dnů v období jednoho roku přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství účastna NP OSVČ.

Minimální vyměřovací základ pro pojistné na NP v roce 2015 je 5 000 Kč a z něj měsíční pojistné ve výši 2,3 % činí nejméně 115 Kč, maximální vyměřovací základ bude stanoven s ohledem na dobu výkonu SVČ, příp. byla-li SVČ již vykonávána, s ohledem na dobu výkonu SVČ a určený vyměřovací základ na naposledy podaném Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ (viz časopis Národní pojištění 1/2014).

Splatnost pojistného na NP je od 1. do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který se platí. Zálohy na důchodové pojištění a pojistné na nemocenské pojištění se neplatí za kalendářní měsíce, v nichž po celý měsíc měla OSVČ nárok na výplatu dávky z nemocenského pojištění OSVČ. Při neuhrazení pojistného na nemocenské pojištění, pozdní úhradě nebo při úhradě v nedostatečné výši účast na nemocenském pojištění zaniká.

Autorka článku je metodičkou sociálního pojištění OSVČ ČSSZ.